FAQ's nieuwe Erkenningsregeling

25 november 2015, 18:00
FAQs nieuwe Erkenningsregeling? Dat zijn er nogal wat...
FAQs nieuwe Erkenningsregeling? Dat zijn er nogal wat...
Op de informatie-site http://www.erkenningsregeling.com vinden goede doelen informatie over de nieuwe Erkenninsgregeling binnen het nieuwe Validatiestelsel, waaronder veel gestelde vragen, zoals: 'Ik heb al een ANBI-status, dat is toch voldoende?' , 'Kan elke organisatie meedoen?' en 'Is het hebben van een erkenning verplicht?'.

Er zijn toch al keurmerken? Waarom dan iets nieuws? Voor goede doelen zijn er nu verschillende keurmerken met verschillende criteria. Dat maakt het er voor het publiek niet makkelijker op. Wat houden die keurmerken in? Is de ene beter dan de andere? Met één erkenningsregeling is het voor iedereen meteen duidelijk of een organisatie erkend is of niet. Alle organisaties zijn volgens dezelfde normen beoordeeld. Bovendien is er meer aandacht voor resultaat en impact. Het overgrote deel van de sector heeft (nog) geen keurmerk. Met de brede werking van het nieuwe stelsel en de toegankelijkheid ervan is het voor elke fondsenwervende organisatie mogelijk om zich aan te sluiten.

Ik heb al een ANBI-status, dat is toch voldoende? De ANBI-regeling is een fiscale regeling van de Belastingdienst, geen keurmerk. De eisen voor een ANBI-status zijn de laatste jaren wel steeds verder aangescherpt, maar ze worden alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. En als iemand een klacht heeft over een ANBI-instelling, krijg je van de Belastingdienst geen informatie wat er met die klacht gebeurt. Dit heeft te maken met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. In de nieuwe erkenningsregeling worden klachten in behandeling genomen en wordt teruggekoppeld wat er met de klacht is gedaan. Bij ernstige zaken kan het publiek ook actief gewaarschuwd worden. Het is overigens wel de bedoeling dat de erkenningsregeling, zeker voor kleinere goede doelen, zoveel mogelijk aansluiting vindt bij de regels waaraan moet worden voldaan voor het verkrijgen van een fiscale status. Het zou onzin zijn om dubbel werk te doen.

Kan elke organisatie meedoen? Ja, elke fondsenwervende organisatie kan meedoen, groot en klein. Voor kleine organisaties gaan andere regels gelden dan voor grote organisaties, afgestemd op wat je van organisaties van verschillende grootte mag verwachten. De erkenningsregeling heeft wel een stimulerende werking. Wil je meer laten zien dan moet, dan is dat uiteraard mogelijk.

Waarom zou ik mijn organisatie aanmelden voor een erkenning? Wat schiet ik ermee op? De erkenningsregeling is voor elke organisatie in welke fase van ontwikkeling dan ook van toegevoegde waarde. De normen helpen om de organisatie efficiënt en transparant in te richten en ze stimuleren te kijken naar de resultaten van uw inspanningen. U laat aan uw donateurs zien dat u zich openstelt voor toetsing door de onafhankelijke toezichthouder. Met een erkenning bent u zichtbaar en vindbaar op de website van de toezichthouder. Dit wekt vertrouwen op bij uw donateurs, die, zo blijkt uit onderzoek, een binaire goedkeuring vertrouwen vinden wekken.

Wanneer gaat dit spelen? De erkenningsregeling gaat op 1 januari 2016 in, maar met een ‘ingroeiperiode’. Eerst zullen de leden van de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en IF mee gaan doen, daarna volgen andere koepels maar elke organisatie die vanaf het begin mee wil doen, kan zich meteen aanmelden.

Hoe kan ik me aanmelden? Om in aanmerking te komen voor een erkenning dient u zich aan te melden bij het CBF. Nadere informatie hierover volgt.

Is het hebben van een erkenning verplicht? Nee, op dit moment is het niet verplicht. Maar de overheid zal, aldus een brief van voormalig staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer, de normen van de erkenningsregeling op termijn algemeen verbindend (en dus verplicht voor iedereen) verklaren.

Blijven de keurmerken bestaan?
Nee, de keurmerken van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), van de Raad voor de financiële Betrouwbaarheid (RfB) en het Keurmerk Goede Doelen (KGD) houden op te bestaan en gaan over in de nieuwe erkenningsregeling.

Komt er een overgangsregeling voor de huidige keurmerkhouders? Blijft hun keurmerk geldig tot de einddatum? De grote lijnen van de overgangsregeling kunt u hier op deze website lezen. Deze pagina zal regelmatig geactualiseerd worden. Het keurmerk van het CBF blijft geldig tot de einddatum van het contract tussen CBF en keurmerkhouder/certificaathouder.

Wie bepaalt waar ik aan moet voldoen? De sector heeft de nieuwe normen ontwikkeld. De brancheverenigingen Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) en IF. Instituut Fondsenwerving hebben het voortouw genomen voor het bepalen van de norm voor het fondsenwervend deel van de sector. Er zijn dialoogsessies gehouden met zo veel mogelijk organisaties, om hun mening te horen over de voorgestelde normen. Er hebben ruim 200 bestuurders, directeuren en experts meegedaan aan de sessies. We gaan met deze normen aan de slag. Een nog in te stellen neutraal en onafhankelijk “normstellend orgaan” zal in een later stadium de normen bekrachtigen. Het stelsel is dynamisch/flexibel ingericht waardoor het kan meebewegen met de tijd. De normen zullen regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Wie gaat toetsen? Het CBF is aangewezen als de toezichthouder. Het CBF gaat toetsen op de normen die door de sector zelf bepaald zijn.

Als in de nieuwe normenset de vaste kostennorm niet meer terug komt, hebben organisaties dan niet nog meer ruimte om met kosten te schuiven?
Organisaties moeten ook in het nieuwe stelsel helder toelichten hoe kosten zich tot baten verhouden. Dit biedt organisaties meer ruimte om uit te leggen wat ze doen en waarom. Het resultaat en de maatschappelijke betekenis zijn dan ook maatgevend.

Wanneer dit type normen vervangen wordt door ‘kostenposten moeten in redelijke verhouding tot elkaar staan’, wie bepaalt dan wat redelijk is?
Een organisatie gaat voor zichzelf na welke verhouding zij redelijk vindt en of zij dit kan uitleggen aan het publiek. De toezichthouder kan in gesprek gaan over de kostenverhouding en hoe de organisatie deze toepast. De toezichthouder kan niet vaststellen wat redelijk is. De mogelijkheid tot beroep blijft bestaan; dit geldt voor alle erkenningsbesluiten.

Wat gaat het kosten?
Hoe dit nieuwe stelsel gefinancierd gaat worden, wordt nu uitgezocht. Het ligt voor de hand dat organisaties zelf meebetalen aan de regeling – zoals voor alle keurmerken en erkenningen betaald moet worden. Maar ook de overheid zou kunnen meebetalen, en subsidiegevers zoals de loterijen of vermogensfondsen, die met de erkenningsregeling hun voordeel kunnen doen. Door de brede werking van het stelsel en de grotere toegankelijkheid, kunnen veel meer organisaties meedoen en erkend worden. Derde partijen, zoals vermogensfondsen die goededoelenorganisaties steunen, kunnen kijken of een organisatie erkend is of niet en hoeven niet zelf onderzoek te doen.

Hoe sluit de nieuwe erkenningsregeling aan op de ontwikkelingen binnen en buiten de sector? De normen worden flexibel: met regelmaat worden de normen onder de loep genomen door het Normstellend orgaan en worden er normen toegevoegd maar ook weggehaald. Veranderingen in de sector worden op die manier meegenomen. De veranderingen komen onder andere naar voren uit de observaties en analyses van de toezichthouder (middels reflectief toezicht, passief toezicht en actief toezicht) maar ook uit de observaties en analyses van de sector zelf.

Kun je een klacht indienen tegen een organisatie? De organisaties die zich hebben laten erkennen, vallen onder het ‘actief toezicht’ van de toezichthouder. Klachten over deze organisaties kunnen schriftelijk worden ingediend bij de toezichthouder. Daarvoor komt een klachtenprocedure vergelijkbaar met de klachtenprocedure die het CBF nu kent. Over organisaties die geen erkenning hebben aangevraagd, kunnen ook klachten worden ingediend. Alle klachten worden in ontvangst genomen en geregistreerd. Afhankelijk van de ernst en aard van de klacht en de hoeveelheid klachten, wordt besloten of tot behandeling wordt overgegaan. Over de toezichthouder kunnen klachten worden ingediend vergelijkbaar met de klachtenprocedure die het CBF nu kent.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen? U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Bij verdere vragen over het validatiestelsel kunt u een e-mail sturen aan info@erkenningsregeling.com.
gerelateerde items