Ondertekening toezichtdocument Kabinet-SBF donderdagochtend

18 september 2012, 12:55
Donderdagochtend 20 september tekenen het demissionaire kabinet en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) een gezamenlijk document over toezicht en verantwoording binnen de filantropiesector. Ook maakt de SBF haar eigen, achterliggende visie openbaar. De ondertekening van het gezamenlijke document vindt plaats op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na de ondertekening zal het kabinet de Tweede Kamer informeren.

De afspraken tussen overheid (i.c. de ministeries van Veiligheid & Justitie en van Financiën) en sector over toezicht en verantwoording vloeien voort uit een van de acht concrete doelstellingen die in het vorig jaar juni afgesloten Convenant ‘Ruimte voor geven’ zijn geformuleerd. Uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar zou een gezamenlijk visiedocument gereed moeten zijn. Met een “moderne visie op verantwoording en toezicht” zouden vervolgens concrete instrumenten moeten worden ontwikkeld en worden toegewerkt naar “de realisatie uiterlijk in het derde kwartaal van 2013 van één keurmerkstelsel, dat tenminste toegankelijk moet zijn voor alle grote en kleinere fondsenwervende instellingen en waarmee het toezicht uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar is.” Vervolgens zal worden onderzocht of het nieuwe keurmerk een rol kan spelen bij de toekenning van de ANBI-status aan charitatieve organisaties door de Belastingdienst.

Algehele publicatieplicht
Naar het gezamenlijke visiedocument wordt met spanning uitgekeken. Het zal antwoord geven op de vraag of er bijvoorbeeld een algemene publicatieplicht van de jaarstukken komt. In een artikel in dagblad Trouw werd gesteld dat de koepel van vermogensfondsen FIN een succesvolle lobby zou hebben gevoerd tegen zo’n algemene publicatieplicht: die zou binnen het kabinet gesneuveld zijn. Nieuws dat de woede wekte van CDA-kamerlid Omtzigt, want hoe kon FIN zich in haar berichten hierover voor de eigen achterban op zo’n lobbysucces beroepen nog voordat het kabinet hierover een beslissing bekend heeft gemaakt?

Kamervragen Omtzigt
Omtzigt, die door voorkeursstemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen binnen de CDA-fractie actief blijft, vroeg opheldering van staatssecretaris Weekers maar kreeg deze niet. “Artikel 26 van het reglement van orde voor de ministerraad (Staatsblad 1994 nr. 203 en 1998 nr. 305) bepaalt dat ten aanzien van hetgeen ter vergadering besproken wordt of geschiedt, geheimhoudingsplicht bestaat. Uw vragen kunnen derhalve niet beantwoord worden,” schreef Weekers een kleine week terug.

 Rijksrecherche
Omtzigt stelde in repliek op 5 september opnieuw Kamervragen aan Weekers: “Bent u dan bereid om de Rijksrecherche te vragen strafrechtelijk onderzoek te doen naar een mogelijk of zeker lek van stukken (de agenda in dit geval) van de ministerraad?”, was één van zijn vragen aan de staatssecretaris.
Of het zover zal komen is onduidelijk. Op donderdagochtend 20 september zal het kabinet haar visie zoals gezegd eerst naar de Tweede Kamer zenden. De verwachting is dat de inhoud van de visie donderdagavond of vrijdagochtend 21 september beschikbaar is. Filanthropium Journaal zal het nieuws hierover nauwgezet volgen.
gerelateerde items