Convenant met overheid in de maak

31 augustus 2010, 08:59

AMSTELVEEN (31 augustus) - Er wordt concreet gewerkt aan een convenant tussen de filantropie-sector en de overheid. Dit blijkt uit een rondgang van FM langs de verschillende "dossiers" van de Agenda Filantropie. "Volgende week vindt er overleg plaats met Justitie over het proces dat moet leiden tot een convenant", aldus FIN-voorzitter Rien van Gendt, die het dossier "Relatie met de overheid" coördineert. Ook op andere Agenda-dossiers wordt vooruitgang gemeld.

De "Agenda Filantropie 2010" werd tijdens Civil Society Congres 2009 gepresenteerd en bevat 5 opdrachten en 12 concrete actiepunten voor de filantropie-sector. De agenda werd opgesteld door een onafhankelijke commissie van zes sectorgenoten die pleiten voor een bundeling van krachten binnen de vanouds sterk verdeelde Nederlandse filantropie. De Agenda kreeg in maart dit jaar een ‘boost' tijdens de Maatschappelijke Ronde Tafel, georganiseerd door PricewaterhouseCoopers en Stichting Civil Society. Daar werden de actiepunten van de Agenda in vijf dossiers en werkgroepen ondergebracht: "Filantropie 2.0" (o.l.v. Deny de Jong), "Gesprek met de overheid" (o.l.v. Rien van Gendt), "Beeldvorming (nu: We Care)" (o.l.v. Michael Rutgers en Jan van Berkel), "Databank filantropie" (o.l.v. Gosse Bosma) en "Het gesprek" (o.l.v. Ted van den Bergh).

Open brief

Coördinator vanhet dossier "Relatie met de overheid" Rien van Gendt (o.a. voorzitter van FIN) stelde in juni in een open brief in de Volkskrant al een convenant tussen de sector (gerepresenteerd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) en de overheid voor. Van Gendt pleitte in zijn brief voor "uitgesproken belangstelling en erkenning van overheid en politiek" voor het toenemend belang van filantropie in Nederland.

Convenant

Van Gendts oproep en de contacten met de overheid hebben er intussen toe geleid dat er een regulier interdepartementaal overleg is georganiseerd door Justitie, beurtelings voorgezeten door Justitie en de SBF. Van Gendt: "Daar worden zowel juridische/fiscale/algemeen beleidsmatige onderwerpen geagendeerd (giftenaftrek, kansspelwetgeving, dividend belasting, BTW etc.) als ook beleidsinhoudelijke onderwerpen (in relatie tot bijv. VROM, VWS, OC&W).

Er zijn gesprekken met de vakinhoudelijke departementen (zoals hierboven genoemd) om onderwerpen te identificeren waaraan nu reeds wordt gewerkt door fondsen en de overheid of die relevant kunnen zijn voor de overheid (bijv. comorbiditeit, gemeenschapsfondsen,weekendschool,projectcarrousel).

Er ligt een aanbod van enkele SG's van departementen om de SBF uit te nodigen in het SG-overleg van alle departementen. Er wordt gewerkt aan een convenant tussen de sector en de overheid. Volgende week vindt er overleg plaats met Justitie over het proces dat moet leiden tot een convenant."

Horizontaal toezicht

Van Gendt meldt verder dat het overleg met de overheid ook nog andere zaken heeft opgeleverd: "De FIN (de belangenvereniging van vermogensfondsen) heeft de tien ANBI-criteria geanalyseerd om  de toetsing door de Belastingdienst te verbeteren en misinterpretatie te voorkomen. Dit zal via de SBF aan de orde worden gesteld in een gesprek met de DG van de Belastingdienst, die dit ziet als een positieve ontwikkeling, waarbij ook het onderwerp ‘horizontaal toezicht' aan de orde zal komen."

"Databank Filantropie"

Ook op andere Agenda-dossiers wordt vooruitgang gemeld. Zo werkt de SBF op dit moment een  bedrijfsplan uit. Dat moet medio oktober klaar zijn. "Dan kunnen we afspraken maken met partners voor inrichting, exploitatie en gebruik van de databank filantropie", aldus Gosse Bosma (o.a. directeur VFI), die dit dossier coördineert en geïnteresseerde sectorgenoten oproept om contact met hem op te nemen.

"We care" 

Ook in de werkgroep die zich bezighoudt met de beeldvorming van en door de sector - intussen omgedoopt in "We care" - wordt hard gewerkt. Coördinator Michael Rutgers (directeur Astma Fonds): "We Care is een virtuele beweging die voorlopig volgens het "business-to-business" model een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de gezamenlijke maatschappelijke impact van de sector. Wij zijn bezig met de voorbereiding van We Care-Visitaties en We Care Speed Date-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten moeten bijdragen aan het besef dat al onze organisaties eigenlijk op weg zijn voor vergelijkbare doelen met vergelijkbare maatschappelijke impact, aan het besef dat we allemaal vanuit dezelfde positie bezig zijn om een werkelijk relevante maatschappelijke beweging invulling te geven. Binnenkort leveren we een bijdrage aan een bijeenkomst over impact van de Start Foundation (21 september, red.). Op 1 oktober is onze vierde voortgangsmeeting. Daarna hopen we voor het eind van het jaar "virtueel te gaan" en in dat proces onze groep verder uit te breiden."

Rutgers: "Het We Care-initiatief wordt gedragen door ons als sector samen, maar Jonne Boesjes (Oranje Fonds), Jan van Berkel (Leprastichting) en ik zelf (Astma Fonds)  zijn de ‘duwers'. Collega's die zich aan willen sluiten, kunnen zich melden bij mij.

Download detekst van "Agenda Filantropie 2010": Klik hier

Solliciteer! Wilt u commentaar leveren of zelf bijdragen aan de verwezenlijking van de agenda? Mail dan aan: agenda2010@civilsociety.nl

gerelateerde items