Tekst brieven prof. Th. Schuyt en IF over 'CBF-KGD-controverse'

4 mei 2011, 08:59
Brief d.d. 21 april 2011 van prof. Theo Schuyt aan IF, SBF en CBF over zijn besluit om af te treden als lid van de Raad van Aanbeveling van IF
Geachte bestuur,
Bij deze wil ik u op de hoogte stellen dat ik per heden mijn lidmaatschap van de Raad van Aanbeveling van het IF beëindig. Graag wil ik deze stap aan u toelichten.
Ik ben toegetreden tot de Raad van Aanbeveling van het Instituut Sponsoring en Fondsenwerving, het ISF, op verzoek van de toenmalige voorzitter de heer drs. M.C.G. Verstegen. Lokale fondsenwerving bij lokale non-profit instellingen had - en heeft de toekomst.
De filantropische sector is jong en heeft derhalve last van groeistuipen. Daar heb ik alle begrip voor. Om die reden hebben een aantal pioniers van het eerste uur, onder wie de heer Verstegen, een blauwdruk opgesteld voor de verdere professionalisering en eenwording van de sector. Een gezamenlijk optreden, een heldere communicatie naar het Nederlandse publiek, zijn bestanddelen van dit - op eigen initiatief - tot stand gekomen advies. Een heldere, eenduidige boodschap naar de omgeving, derhalve. Als onafhankelijk bestuurslid van het CBF - keurmerk draagt mijn positie als Raad van Aanbeveling van het IF dat een ander keurmerk propageert, niet bij aan de eenduidigheid.
Zie dit als een korte verantwoording van deze stap. Dit laat onverlet dat uw organisatie in mij een gedreven pleitbezorger heeft in het propageren van filantropie als inkomstenbron van Nederlandse non-profitinstellingen. Ik verwijs hierbij naar mijn inleiding in het zojuist verschenen boek "Geven in Nederland 2011" of naar de Talma-lezing "Overleeft de verzorgingsstraat de crisis", januari 2011, waar ik filantropie, naast overheid- en marktinkomsten als een kans voor de versterking van de Nederlandse verzorgingsstraat heb geschetst.

Met vriendelijke groet,
Theo Schuyt, Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam

 

 


Brief d.d. 28 april 2011 van Instituut Fondsenwerving aan prof. Theo Schuyt (VU) in reactie op diens aftreden als lid van de Raad van Advies van IF

Vandaag werd het Instituut Fondsenwerving (IF) onaangenaam verrast door een open schrijven gericht aan de besturen van het IF, SBF en CBF, van Dhr. Th. Schuyt met daarin zijn onaangekondigde opzegging als lid van de raad van aanbeveling van het IF. Schuyt zegt hierin ondermeer dat hij - als onafhankelijk bestuurslid van het CBF - niet langer als lid van het IF kan aanblijven omdat het een ander Keurmerk zou propageren.

Buiten het feit dat Schuyt blijkbaar gekozen heeft om zijn voornemen niet eerst met het IF te communiceren maar meteen wereldkundig te maken (en daarmee elke vorm van overleg bij voorbaat heeft uitgesloten) is zijn argumentatie buitengewoon teleurstellend te noemen en betreuren wij deze gang van zaken zeer.

Het IF is niet verbonden aan enig Keurmerk, ook niet aan het Keurmerk Goede
Doelen. Dit zouden onafhankelijke instellingen moeten zijn. Het IF (destijds
ISF) heeft jarenlang getracht om het CBF zover te krijgen dat zij de gehele
charitatieve sector w.o. alle ANBI's (een groot deel van de IF achterban)
zou bedienen met een (1) toezichthoudend orgaan en keuringen naar aard,
leeftijd en omvang van de organisaties. Het bleek trekken aan een dood
paard.

Het is wel de wens van het IF om het CBF in beweging te krijgen. Het mede initiëren van een alternatief om dit doel te bereiken was destijds naar onze mening het enige resterende middel. Helaas moeten wij constateren dat nog steeds geen enkele vertegenwoordiging van de "nieuwe fondsenwervers" in het bestuur van het CBF zit, noch wordt er rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de niet traditionele goede doelen.

Het IF vertegenwoordigt de belangen van een hele nieuwe generatie fondsenwervende instellingen. Een groot deel ervan treedt pas recentelijk toe tot onze sector. Hun positie zal in elk debat onze aandacht houden. IF kan dan ook niet anders dan het CBF kritisch volgen als toezichthouder op de charitatieve markt.

Dhr. Schuyt is op persoonlijke titel betrokken bij het CBF. Door het openlijk kenbaar maken van zijn aftreden op basis van een ogenschijnlijk conflict of interest vragen wij ons evenzeer ernstig af of daarmee de neutrale positie ten aanzien van de professionele betrokkenheid van Dhr. Schuyt bij de sector algemeen daarmee niet in het geding zal komen.

Namens het Instituut Fondsenwerving
Hanneke Lenkens
Directeur

gerelateerde items