Samenwerking met overheid is geen doel op zich

6 mei 2010, 08:59
AMSTELVEEN (6 mei) - "Samenwerken met de overheid is geen doel op zich, maar een instrument om de eigen doelstellingen te realiseren". Dit was een van de belangrijkste conclusies van de deelnemers aan de Maatschappelijke Ronde Tafeldiscussie over ‘de relatie met de overheid', die onlangs in Amsterdam werd gehouden. De Maatschappelijke Ronde Tafel is een initiatief van PricewaterhouseCoopers i.s.m. Stichting Civil Society en vormde de opmaat naar het Civil Society Congres op 20 mei in Bussum. Meer dan honderd bestuurders uit de filantropie, politici een ondernemers discussieerden over een vijftal thema's die zijn voortgekomen uit de Agenda Filantropie.

Een van de thema's die tijdens de Maatschappelijke Ronde Tafel centraal stond, was "Relatie met de overheid". De daaraan gewijde sessie werd geleid door Rien van Gendt (o.a. voorzitter van de SBF en FIN).

De belangrijkste conclusies die door moderator Van Gendt werden opgetekend, zijn:

1. Samenwerken met de overheid is geen doel op zich. Het is een instrument om eigen doelstellingen te realiseren
2. Soms gaat het hierbij om doelstellingen die de hele fondsen sector aangaan (bijv. overleg met de overheid over ANBI, fiscale maatregelen), soms gaat het om doelstellingen die een segment van de sector aangaan (biiv. Ronde tafel gesprekken met de overheid over zorg, ontwikkelingssamenwerking etc.) en soms gaat het er om te faciliteren dat individuele fondsen hun eigen doelstellingen in relatie met de overheid beter kunnen realiseren
3. Om samenwerking succesvol te laten zijn, moet je als sector je zelf kennen d.w.z een eigen identiteit hebben, je moet jezelf ook sterker maken (daar is geld voor nodig) en je moet de ander (de overheid) leren kennen (we moeten ons verdiepen in de overheid)
4. Samenwerking met de overheid moet gebaseerd zijn op een visie. Wat willen wij bereiken: herstel van verbroken verbindingen, integratie, kwaliteit van de samenleving, gezonde burger
5. In het vormgeven van samenwerking met de overheid heeft de sector wat te bieden en wat te vragen
6. Wat vragen we: impact, opschalen, geld, goede regelgeving
7. Wat bieden we: kennis over inhoudelijke onderwerpen (soms gebaseerd op evaluaties), holistische benadering, vertrouwd met de haarvaten van de samenleving, ‘convening power' o.a. om de kwaliteit van het debat te verhogen, bruggen slaan in een verkokerde overheid, intermediair tussen overheid en maatschappelijke organisaties, geld
8. We moeten de beperkingen van de overheid kennen: geen holistische benadering. Veel initiatieven passen niet in subsidieregelingen; er zijn schotten; de ondernemende overheid bestaat niet meer, het accent ligt op administratieve processen
9. Geld dat de sector vertegenwoordigt, moge in verhouding tot overheidsmiddelen gering zijn maar het is kwalitatief hoogwaardig: vrij te besteden, risico's nemen. Wij moeten de maatschappelijke baten kant van fondsen accentueren
10. We moeten een goede overlegstructuur met de overheid organiseren. Men moet als overheid niet om de sector heen kunnen. De samenleving kan niet zonder filantropie
11. Beperkende factor voor de fondsen sector: grote diversiteit; we spreken niet met een stem; we moeten bereid zijn meer te investeren in onze eigen infrastructuur
12. Beeldvorming veranderen van goede doelen naar maatschappelijke investeringen. Het gaat om meer dan charitas en vrijwilligerswerk (Nederland is overigens groot in het deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten)

Volgende stappen
1. Mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een Raad voor de Filantropie (of wellicht beter een Stichting) met een onafhankelijke voorzitter
2. Onderzoeken of we een toetsingsmechanisme kunnen introduceren om voorstellen/wetsontwerpen van de overheid te bezien door de bril van civil society en filantropie
3. Naast de contacten met Justitie (regelgeving en nu verantwoordelijk voor het organiseren van interdepartementaal overleg) en Financiën (Belastingdienst, Fiscale Wetgeving) vooral overleg met vakdepartementen aangaan
4. Binnen de vakdepartementen zoeken naar de juiste mensen die enthousiast kunnen raken; vindt de goede spelers met ondernemerszin
5. Ronde tafels met departementen over specifieke onderwerpen organiseren
6. Brief aan de informateur; onderhandelingsteams
7. Allianties maken tussen overheid, NGO's en de wetenschap (dit laatste wordt vaak vergeten)
8. Wetenschappelijke bureaus van politieke partijen benaderen
9. Gespreksgroep van parlementariërs vormen
10. Fondsen een aantal vragen stellen: welke politici hebben zitting in besturen van fondsen; welke Tweede en Eerste Kamerleden kent men goed; met welke Directeuren Generaal of Directeuren bestaan goede contacten
11. Bezien hoe we met de deelnemers van de Ronde Tafel en andere geïnteresseerden in contact kunnen blijven (werkgroep, open middagen, filantropie 2.0)


De discussieleiders van de Maatschappelijke Ronde Tafel zullen ook tijdens Civil Society Congres op 20 mei aanwezig zijn in de debatten, maar ook op het "Netwerkplein" in de foyer voor het beantwoorden van vragen.

"Filantropie 2.0": Deny de Jong
"Gesprek met de overheid" : Rien van Gendt
"Beeldvorming": Michael Rutgers en Jan van Berkel
"Databank filantropie": Gosse Bosma
"Het gesprek": Ted van den Bergh

gerelateerde items