NOV heeft stevige mening over Geefwet

7 juli 2011, 08:59
AMSTELVEEN (7 juli) - De beperkte definitie van filantropie in het convenant ‘Ruimte voor geven' en de geefwet heeft de Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) onaangenaam getroffen. "Hierdoor vallen vrijwilligersorganisaties buiten de culturele sector buiten de voorgestelde stimuleringsmaatregelen door het rijk, zoals het stroomlijnen van fiscale activiteiten, versterken van toezicht en verbeteren van publieksvertrouwen", aldus de vereniging.


De Vereniging NOV juicht het voornemen van het rijk om het geven aan de filantropische sector te stimuleren toe. Maar volgens de vereniging richten zowel het convenant als de kabinetsbrief over de voorgenomen Geefwet zich uitsluitend op de geld-kant van filantropie. "Het kabinet veronachtzaamt hiermee de doe-kant van de filantropie, die nota bene in economisch effect vijf keer de waarde vertegenwoordigt van de geld-kant. De brief is bovendien eenzijdig gericht op de cultuursector."


Andere verwachtingen

Bovendien wordt volgens de NOV ook het verschil tussen ANBI's en SBBI's nog eens uitvergroot. "In het convenant worden SBBI's nadrukkelijk uitgesloten, ook de Geefwet is slechts gericht op ANBI's. Staatssecretaris Weekers wekte bij de behandeling van het Belastingplan 2011 op 8 november 2010 andere verwachtingen met zijn toezegging om specifiek te kijken naar de positie van SBBI's, zoals sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen en jeugdclubs." Voor de Vereniging NOV is dit onbegrijpelijk en zeer teleurstellend.


De effecten van recessie en gemeentelijke bezuinigingen voor lokale vrijwilligersorganisaties worden al duidelijk voelbaar, zo blijkt uit recent onderzoek van de Vereniging NOV. Van de organisaties die aan het onderzoek hebben deelgenomen verwacht 8 procent al in 2011 de rekeningen niet meer te kunnen betalen, terwijl ruim 50 procent van de organisaties verwacht in 2012 in grote financiële moeilijkheden te komen, voor 22 procent zijn deze zodanig dat ook kernactiviteiten moeten worden stopgezet.


Oproep aan Tweede Kamer

Stimulerende activiteiten ter verbetering van het geefklimaat zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau door de rijksoverheid moeten volgens de vereniging worden gericht op alle maatschappelijke sectoren en op alle vormen van organisaties waarin burgers zich belangeloos en onbetaald inzetten voor de samenleving, ongeacht de status die deze organisaties voor de Belastingdienst hebben. Daarom roept de vereniging de leden van de Tweede Kamer op om er bij de bewindslieden op aan te dringen dat:

  • inspanningen gericht op versterking van de samenwerking tussen overheid en de filantropische sector zich niet beperken tot de fondswervende en vermogen kant van het begrip filantropie. Aan dit begrip moet in zijn volle breedte recht worden gedaan in het stimuleringsbeleid van de overheid.

  • de werking van de Geefwet wordt verruimd naar alle maatschappelijke sectoren.

  • de Geefwet ook gericht wordt op SBBI's. Vooral op lokaal niveau is dit van bijzondere betekenis.

  • een goede registratie van SBBI's wordt bevorderd door uitvoering te geven aan de motie Omtzigt, Neppérus en Slob (Kamerstukken II 2010/11, 32504, nr.60)

  • partijen als Vereniging NOV en NOC NSF bij de inrichting en verdere uitwerking van Convenant en Geefwet worden betrokken.

gerelateerde items