IF verbolgen over opstappen prof. Schuyt

4 mei 2011, 08:59

AMSTELVEEN (5 mei) - Het Instituut Fondsenwerving (IF) heeft in niet mis te verstane bewoordingen haar ongenoegen geuit over de beslissing van prof. Theo Schuyt om uit haar Raad van Aanbeveling te stappen. Schuyt maakte zijn beslissing wereldkundig in een brief aan IF SBF en CBF. Schuyt kan zich als bestuurslid van toezichthouder CBF niet langer verenigen met het feit dat IF een alternatief keurmerk propageert: "Dit is niet in het belang van het publieksvertrouwen in onze sector."

Schuyt, hoogleraar Filantropische Studies (VU), omschrijft in zijn brief van 21 april als reden voor zijn opstappen: "De filantropische sector is jong en heeft derhalve last van groeistuipen. Daar heb ik alle begrip voor. Om die reden hebben een aantal pioniers van het eerste uur, onder wie de heer Verstegen (destijds voorzitter van ISF, een van de fusiepartners van IF, red.), een blauwdruk opgesteld voor de verdere professionalisering en eenwording van de sector. Een gezamenlijk optreden, een heldere communicatie naar het Nederlandse publiek, zijn bestanddelen van dit - op eigen initiatief - tot stand gekomen advies. Een heldere, eenduidige boodschap naar de omgeving, derhalve. Als onafhankelijk bestuurslid van het CBF - keurmerk draagt mijn positie als Raad van Aanbeveling van het IF dat een ander keurmerk propageert, niet bij aan de eenduidigheid."

Pleitbezorger
Schuyt benadrukt dat zijn beslissing geen diskwalificatie van IF als instituut betekent: "Dit laat onverlet dat uw organisatie in mij een gedreven pleitbezorger heeft in het propageren van filantropie als inkomstenbron van Nederlandse non-profitinstellingen."

Niet milder
Deze toevoeging stemde IF niet milder. In een brief van haar directeur Hanneke Lenkens van 28 april zegt het instituut "onaangenaam verrast" te zijn, niet in de laatste plaats omdat Schuyt zijn besluit zonder vooroverleg direct wereldkundig had gemaakt.

Dood paard
Vooral vindt IF de argumentatie van Schuyt "buitengewoon teleurstellend": "Het IF is niet verbonden aan enig Keurmerk, ook niet aan het Keurmerk Goede Doelen. Dit zouden onafhankelijke instellingen moeten zijn. Het IF (destijds ISF) heeft jarenlang getracht om het CBF zover te krijgen dat zij de gehele charitatieve sector w.o. alle ANBI's (een groot deel van de IF achterban) zou bedienen met een (1) toezichthoudend orgaan en keuringen naar aard, leeftijd en omvang van de organisaties. Het bleek trekken aan een dood paard."

Niet traditionele goede doelen
Lenkens benadrukt dat de belangen van haar achterban nog steeds onvoldoende worden behartigd door het CBF: "Het is wel de wens van het IF om het CBF in beweging te krijgen. Het mede initiëren van een alternatief om dit doel te bereiken was destijds naar onze mening het enige resterende middel. Helaas moeten wij constateren dat nog steeds geen enkele vertegenwoordiging van de "nieuwe fondsenwervers" in het bestuur van het CBF zit, noch wordt er rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de niet traditionele goede doelen.
Het IF vertegenwoordigt de belangen van een hele nieuwe generatie fondsenwervende instellingen. Een groot deel ervan treedt pas recentelijk toe tot onze sector. Hun positie zal in elk debat onze aandacht houden. IF kan dan ook niet anders dan het CBF kritisch volgen als toezichthouder op de charitatieve markt."

Integriteit
Als klap op de vuurpijl stelt IF ook vraagtekens bij de professionele integriteit van Schuyt: "Dhr. Schuyt is op persoonlijke titel betrokken bij het CBF. Door het openlijk kenbaar maken van zijn aftreden op basis van een ogenschijnlijk conflict of interest vragen wij ons evenzeer ernstig af of daarmee de neutrale positie ten aanzien van de professionele betrokkenheid van Dhr. Schuyt bij de sector algemeen daarmee niet in het geding zal komen."

Lokaal maakt het helemaal
Gevraagd naar de reden voor zijn beslissing om zijn functie als lid van de Raad van Aanbeveling van IF neer te leggen, zegt Schuyt: " Ik heb heel lang nagedacht over het cruciale belang van het publieksvertrouwen in onze sector. Dat lijkt mij niet gediend met het bestaan van een alternatief keurmerk, zoals door IF gesteund. Dat laat onverlet dat ik nog steeds een groot pleitbezorger ben van IF als vertegenwoordiger van lokale fondsenwerving, waar naar mijn mening de toekomst ligt. De komende twintig jaar zal gelden "lokaal maakt het helemaal": de groei zit in onze non profitsector - de grootste ter wereld - die de komende periode actief op zoek gaat naar private financieringsbronnen nu de overheid zo hard op de rem gaat staan."

Rijen sluiten
Schuyt: "Juist nu, nu de overheid serieus toenadering zoekt met onze sector en een convenant op handen is, is het cruciaal dat wij de rijen sluiten en werken aan een eenduidig beeld. Het rondzingen van verschillende keurmerken draagt daar in het geheel niet aan bij." Over de reactie van IF zegt Schuyt: "IF reageert nu als door een adder gebeten, maar ik vind dat mijn brief voor 90% buitengemeen aardig is."

Verbindende factor
IF-directeur Hanneke Lenkens is een heel andere mening toegedaan: "Dat Dhr. Schuyt zich - juist op dit moment - schijnbaar gedwongen voelt om publiek een keus te moeten maken is betreurenswaardig. De individuele brancheorganisatie zijn binnen SBF verband goed op weg om verdere samenwerking, optimalisering van de communicatie en inbedding van de specifieke belangen van ieders achterban te realiseren. Dhr. Schuyt had vanuit zijn positie juist een verbindende factor kunnen zijn."

Lees hier de volledige brief van prof. Theo Schuyt aan IF, SBF en CBF


Lees hier de volledige brief van IF aan prof. Theo Schuyt

gerelateerde items