Toon alles (2)

Hoeveel vermogen moet ik liquide houden?
Een vuistregel is om vermogen dat binnen twee jaar uitgegeven wordt, liquide te houden. Dit parkeert men met zo min mogelijk risico op een rekening courant, spaarrekening of deposito. Het overig vermogen kan op andere manieren renderend worden gemaakt. Besturen die weinig risico willen lopen hebben de voorkeur om dit ook aan te houden in liquide middelen. In de huidige marktomstandigheden met geen of een minimale rentevergoeding gaan steeds meer besturen op zoek naar andere mogelijkheden om toch nog rendement op het vermogen te behalen. Beleggen is dan een logische volgende stap. Maar dit brengt risico’s met zich mee en wat is een passend risico voor de organisatie?
Het risico dat een organisatie kan en mag dragen, wordt niet alleen bepaald door de omvang van de reserves en liquide middelen en de hoogte van de jaarlijkse uitgaven. De inkomsten én de verplichtingen op korte en lange termijn maken ook onderdeel uit van de risicobepaling.
 
In de regel bestaat een beleggingsportefeuille uit de reserves van de organisatie met als beleggingsdoel ‘instandhouden van het vermogen’ of ‘een rendement van x% per jaar’ (reëel of nominaal). Soms wordt ook een combinatie van beide als doel gekozen. Bij het instandhouden van het vermogen is het voorkomen van verlies de belangrijkste opdracht aan de vermogensbeheerder. De rendementsdoelstelling is vaak een manier om (extra) inkomsten ten behoeve van de doelstelling te verkrijgen. Het gewenste rendement (ofwel de jaarlijkse uitkering) bepaalt het onderliggende risico van de beleggingen. Immers, naarmate de rendementsdoelstelling hoger is zal ook het risico toenemen. Onderstaand plaatje maakt duidelijk dat door de huidige marktomstandigheden waarbij 40% van de aanvangsrendementen van staatsleningen onder de 0% is, steeds verder moet worden opgeschoven in risico om het beoogd rendement te behalen. Waar in de jaren ’90 een obligatieportefeuille al een rendement van circa 7,5% opleverde, kan dit nu alleen nog door verschillende beleggingen met meer risico toe te voegen aan de portefeuille.
 
Schatting hoe een rendement van 7,5% te behalen 
 
Dit voorbeeld betreft de Amerikaanse markt, maar is eveneens van toepassing op de huidige Europese situatie. ‘Expected Return’ is de verwachte gemiddelde opbrengst over 5 jaar. De ‘Standard Deviation’ geeft het risico weer. Dit wordt gemeten door spreiding van het rendement rond het gemiddelde.

 
 
 
gerelateerde items