Goede Doelen Nederland houdt vast aan 25%-norm als 'richtlijn'

16 december 2015, 10:22
Jan Jaap de Graeff: opnieuw voor drie jaar voorzitter van koepel Goede Doelen Nederland.
Jan Jaap de Graeff: opnieuw voor drie jaar voorzitter van koepel Goede Doelen Nederland.
De ledenvergadering van koepel Goede Doelen Nederland heeft vorige week besloten om het 25 procent plafond voor kosten fondsenwerving als ‘richtlijn’ aan te houden voor de grootste organisaties, met baten boven twee miljoen euro. De 25 procentnorm (gerekend over drie jaar) is de huidige grens binnen het CBF-Keur en nu nog van toepassing op alle leden van Goede Doelen Nederland. Het CBF-Keur zal vanaf 2016 vervangen worden door een nieuwe, gedifferentieerde Erkenningsregeling.

Het besluit viel na langdurige discussies in de ledenvergadering van vorige week donderdag, waar onder andere de vaststelling van het normenstelsel voor de nieuwe Erkenningsregeling en de SBF-code Goed Bestuur op de agenda stonden. In een schriftelijke toelichting zegt voorzitter Jan Jaap de Graeff, die door de leden opnieuw voor drie jaar werd benoemd, het volgende: ‘De ledenvergadering van Goede Doelen Nederland heeft vorige week onder andere gesproken over de erkenningsregeling en de nieuwe normen. Met respect voor elkaar en voor de verschillende opvattingen die er zijn, is uitgebreid stilgestaan bij de kostennorm voor fondsenwerving. Enerzijds bestaat de opvatting dat de verantwoording van deze kosten primair een zaak is tussen het individuele goede doel en haar donateurs. Anderzijds wordt ook waarde gehecht aan het feit dat er sinds jaar en dag een kostennorm is voor fondsenwerving van maximaal 25 procent. Ook is het besef dat op dit punt verschillen bestaan tussen grotere en kleinere goede doelen. De conclusie van de vergadering is dat elk goed doel, uitgezonderd de hele kleine, moet blijven verantwoorden welk percentage van de opbrengst van fondsenwerving wordt besteed aan de daarvoor gemaakte kosten. Waarbij voor de grote organisaties (met totale baten > 2 miljoen euro) een richtlijn geldt van maximaal 25 procent. Tot slot is afgesproken dat de komende tijd in het oog gehouden wordt of deze opzet goed functioneert en dat, indien nodig, bijstelling mogelijk is’.

Harde norm geschrapt
Goede Doelen Nederland spreekt in de verklaring van een ‘richtlijn’. Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat de koepel zich neerlegt bij het schrappen van het 25 procentplafond in de nieuwe Erkenningsregeling als ‘harde norm’, een term die de koepel niet wil gebruiken. Of en hoe de door Goede Doelen Nederland voorgestelde ‘richtlijn’ in de normen van de Erkenninsgregeling worden opgenomen is nog onduidelijk. Nu de input van de leden van Goede Doelen Nederland duidelijk is geworden, zal in het zogenoemde Bestuurlijk Overleg binnen SBF-verband (samen met collega-koepel Instituut Fondsenwerving en toezichthouder CBF) nog voor het einde van dit jaar gesproken worden over de normen en de (wijze van) normstelling voor de Erkenninsgregeling, als onderdeel van het nieuwe Validatiestelsel dat vanaf 2016 gefaseerd in werking treedt. Koepel Instituut Fondsenwerving had eerder al aangegeven de 25 procentnorm helemaal te willen afschaffen en voorstander te zijn van een onafhankelijke normstelling. Dat laatste standpunt wordt gedeeld door toezichthouder CBF, zoals door haar directeur Dedan Schmidt nog eens verwoord in een uitgebreid interview met Filanthropium Journaal.

Lening aan CBF
De ledenvergadering stemde verder ook in met een voorstel voor een lening aan toezichthouder CBF. Deze lening maakt onderdeel uit van een pakket van maatregelen dat de toezichthouder voor de Erkenningsregeling wil nemen om haar financiële positie te verstevigen. CBF gaf eerder al aan dat het voor alle huidige aanloopkosten naar het nieuwe toezichtsmodel nog dekking zocht voor een gat van zeven ton. CBF-directeur Schmidt hierover eerder in Filanthropium Journaal: ‘Wij moeten nu investeringen doen op ICT-gebied, onderzoek en het houden van dialoogsessies, om tot een nieuwe, moderne vorm van toezicht te komen. We zullen ons daarvoor moeten omvormen.’ Onderdeel van het pakket is verder een voorstel voor eenmalige bijdrage van de grootste keurmerkhouders en een kostenreductie binnen de huidige CBF-begroting. Hoe groot de lening van Goede Doelen Nederland aan het CBF is en onder welke voorwaarden de lening is verstrekt, was bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend.

Lees het hoofdredactionele commentaar over het besluit van Goede Doelen Nederland: klik hier.
Lees het interview met CBF-directeur Dedan Schmidt over o.a. normstelling binnen de Erkenningsregeling: klik hier.
gerelateerde items