Filantropie-convenant verlengd: er is meer tijd nodig

18 maart 2014, 14:58
Filantropie-convenant verlengd: er is meer tijd nodig
Filantropie-convenant verlengd: er is meer tijd nodig
Nu duidelijk is geworden dat de deadlines voor een aantal doelstellingen in het convenant ‘Ruimte voor geven’ niet gehaald zijn of kunnen worden en er meer tijd nodig is, hebben Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en overheid afgesproken het huidige convenant  te verlengen. Met name de vorming van één nieuw validatiestelsel voor toezicht en verantwoording kost veel meer tijd dan in het convenant is afgesproken. Eerder meldden partijen nog ‘goed op schema’ te liggen.

Een van de belangrijkste afspraken uit het medio 2011 gesloten convenant ‘Ruimte voor geven’  was te komen tot één validatiestelsel. Dit nieuwe stelsel omvat drie zaken: een gedragscode, een keurmerkstelsel en de internetportalen. Het convenant hierover: ‘Bij de uitwerking van deze visie (op verantwoording en toezicht, red.) wordt toegewerkt naar de realisatie uiterlijk in het derde kwartaal van 2013 van één keurmerkstelsel, dat tenminste toegankelijk moet zijn voor alle grote en kleinere fondsenwervende instellingen en waarmee het toezicht uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar is.’

Draagvlak
Overheid en filantropische sector hebben bij het opstellen van de gezamenlijke visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector als invalshoek gekozen voor ‘overheidsingrijpen waar het moet, zelfregulering waar het kan’. Verder moet elke partij zelf bijdragen aan de uitwerking, om een zo groot mogelijk draagvlak te bereiken.

Advies
Intussen heeft een commissie onder leiding van Gerrit de Jong (foto) op verzoek van staatssecretaris Teeven een advies uitgebracht over de uitgangspunten van zo’n ‘geconditioneerde zelfregulering’ in het toezicht. Dat rapport ligt nu ook bij de leden van de bij de SBF aangesloten koepels: VFI, IF, FIN en CIO (kerken). De achterbannen van de SBF spreken zich in de komende periode zelfstandig uit over de invulling van het nieuwe validatiestelsel. Zo wijdt koepel VFI op 20 maart een speciale ALV aan dit onderwerp.
gerelateerde items