Kamerbrief: overheid kiest voor zelfregulering sector, AVV van de baan

8 november 2016, 16:30
Het kabinetsvoorstel om een erkenning van goede doelen verplicht te stellen voor álle goede doelenorganisaties - via een zogenoemde Algemeen Verbindend Verklaring - is van de baan. Wel wil de overheid de brede werking van de Erkenningsregeling versterken door een pakket van maatregelen en extra subsidies, onder andere voor een publiekscampagne. Dat blijkt uit een brief van staatsecretaris Dijkhoff (Veiligheid & Justitie) voor de Tweede Kamer.

Zelfregulering boven AVV

Met de kamerbrief reageert de staatssecretaris op het dit jaar ingevoerde nieuwe validatiestelsel binnen de goede doelensector. Inmiddels telt de sector ruim 420 erkende organisaties en krijgt het door de overheid lof toegezwaaid voor de voortvarendheid waarmee het nieuwe stelsel is geïmplementeerd. Op het eerdere kabinetsvoorstel om de erkenning wettelijk verplicht te stellen voor álle goede doelenorganisaties door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring (destijds door staatssecretaris Teeven), komt de huidige staatssecretaris Dijkhoff nu terug. Hij vindt die overheidsbemoeienis een te zwaar middel, dat niet opweegt tegen het - ook door de sector zelf benadrukte - belang van zelfregulering en autonomie. 

Vier stimuleringsmaatregelen overheid

In plaats van een AVV stelt de overheid nu een pakket van vier alternatieve maatregelen voor die de brede werking van de erkenning(sregeling) moet stimuleren:
 
1. Verbinding anbi en Erkenningsregeling:
De overheid gaat onderzoeken of een verbinding een 'meerwaarde' heeft, bijvoorbeeld doordat via de Erkenningsregeling zichtbaarder wordt welke organisaties bonafide zijn en een verbinding mogelijk behulpzaam kan zijn bij de uitvoering van de anbi-regeling.
 
2. Voorwaarde voor beneficianten van goede doelenloterijen
De overheid wil de Erkenning als eis opnemen voor goede doelen om in aanmerking komen voor begunstiging door een goede doelenloterij, mist hierbij wordt voldaan aan de in het huidige beleid gestelde eisen en uitgangspunten.
 
3. Koppeling overheidssubsidie aan Erkenning
De staatssecretaris gaat kijken of de Erkenning een rol kan spelen bij het verstrekken van rijkssubsidies. Ook hier wordt gekeken of bij de beoordeling van een subsidieaanvraag het hebben van een Erkenning het ‘huiswerk’ kan verminderen dat nu door de aanvrager én de subsidieverstrekker moet worden gedaan.

4. Subsidie voor publiekscampagne Erkenning
Het ministerie van V&J wil in 2017 een subsidie verstrekken en mogelijk communicatiekennis leveren om een sectorbrede publiekscampagne te ondersteunen die de bekendheid van de Erkenning bij de gevers te vergroten. 

Vermogensfondsen en kerken

Wat de vermogensfondsen betreft, stelt Dijkhoff dat het dwingend opleggen van overheidswege van normen of andere vormen van toezicht niet geëigend is omdat deze fondsen in niet afhankelijk zijn van het publieksvertrouwen.
De kerken, verenigd in CIO, had al eerder aangegeven geen heil te zien in een AVV en heeft intussen een stichting opgericht. Deze ‘Stichting CIO-ANBI’ behartigt de collectieve belangen van de aangesloten kerkgenootschappen met betrekking tot de anbi-regeling en zal ook controleren of er daadwerkelijk aan de gevraagde eisen om door de stichting vertegenwoordigd te worden is voldaan. 
 
gerelateerde items