Verslag sessie over Databank Filantropie (DF), 31 maart 2010

10 juni 2010, 08:59

1. Introductie
De DF is een van de centrale projecten van SBF. Doel van het project is de lancering en een duurzaam beheer van een informatiebank voor een efficiënte uitwisseling van informatie over fondsen en goede doelen. De DF is al geruime tijd onderwerp van bespreking in de sector en van SBF in het bijzonder. Vanwege het breed gedragen inzicht dat een centraal informatiepunt grote toegevoegde waarde heeft voor de kenbaarheid, de transparantie en uitwisseling van informatie met diverse belanghouders van onze ‘achterban' is het wenselijk - zo niet noodzakelijk - om op korte termijn concrete en materiële stappen te zetten. SBF heeft hierbij, als vertegenwoordiger van de brede sector van het private initiatief voor publiek doelen, het voortouw.
SBF streeft ernaar om de DF als een breed gedragen project dit jaar te lanceren. Daarom wordt de
samenwerking gezocht met vertegenwoordigers van informatieverschaffers (instellingen: goede doelen en vermogensfondsen), van potentiële gebruikers (reeds bestaande databases, als NationaleGoedeDoelenTest, Geefwijzer, Geefgratis), van ‘het toezicht' zoals het CBF, van het publiek (overheid, Consumentenbond).

2. Programma 31 maart jl.
Het programma viel uiteen in twee delen: de presentatie van Guidestar International en bespreking van verschillende visies op de functie en werking van de DF.

3. Presentatie van GuideStar International (GI)
Tinsley Goad, Caroline Neligan en Bernard Martin (Socialware) verzorgden de presentatie. Er werd algemene informatie verstrekt over GI, dat inmiddels is samengegaan met Techsoup, de mondiale leverancier van gratis software voor ‘charities'. GI is in staat en bereid om tegen lage kosten ook voor Nederland - ze zijn al actief in o.m. Groot Brittannie, Hongarije, Ierland, België, Japan - de technologie voor de DF te leveren.
Algemene conclusie is dat GI voldoende kwaliteit en ervaring heeft om ook voor Nederland betekenis te hebben. Maar voordat die keuze aan de orde is zal een aantal andere vragen moeten worden beantwoord (zie verder).

4. Visies op functie en werking
Achtereenvolgens worden 3 korte presentaties verzorgd waarmee verschillende invalshoeken voor rol en positionering van de databank werden besproken, t.w.:
a. Efficiency, Bart Hartman, Nationale Goede Doelen Test
b. Verantwoording en toezicht, Adri Kemps, Centraal Bureau Fondsenwerving
c. Transparantie, Viola Lindeboom, Centraal Informatiepunt Goede Doelen

5. Vragenronde en discussie
Uit de bespreking en discussie werd het volgende opgetekend:
‐ er is grote mate van consensus over nut en noodzaak van de DF;
‐ er wordt grote waarde gehecht aan de efficiencyslag die kan worden gemaakt met het creëren van
een centraal informatiepunt;
‐ de meeste deelnemers zijn van opvatting dat een publiek toegankelijk informatieloket integraal
onderdeel van het project moet zijn of worden;
‐ de meeste deelnemers vinden dat het CBF moet participeren door afnemer te worden van de DFgegevens van keurmerkhouders; het CBF is daar zelf niet van overtuigd;
‐ de SBF wordt opgeroepen om snel spijkers met koppen te slaan door:
o een stichting op te richten, die eigenaar en beheerder wordt van de DF;
o die z.s.m. een businessplan moet (laten) opstellen;
o die zoveel mogelijk samenwerking met bestaande initiatieven moet nastreven.

‐ Bijlage
Deelnemersoverzicht sessie 31 maart Databank Filantropie
(list of participants)
- Irene Mol, Pequeno/FIN
- Henk Tuijn, Cordaid/VFI
- Bart Hartman, Nationale Goede Doelen Test
- Viola Lindeboom, Centraal Informatiepunt Goede Doelen
- Jordan van Bergen, GeefGratis
- Rinske van Noortwijk, GreenWish
- Adri Kemps, Centraal Bureau Fondsenwerving
- Martin Bauman, PWC
- Caroline Neligan, GuideStar International
- Tinsley Goad, GuideStar International
- Bernard Martin, Socialware
- Jan van Zijtveld, Nierstichting
- Bart Loman, Universiteit Nijmegen

Leiding: Gosse Bosma, VFI/SBF

gerelateerde items