NOV: ‘Afschaffing giftenaftrek miljoenenramp voor vrijwilligerswerk’

25 oktober 2012, 04:00
NOV: ‘Afschaffing giftenaftrek miljoenenramp voor vrijwilligerswerk’
NOV: ‘Afschaffing giftenaftrek miljoenenramp voor vrijwilligerswerk’
“Het voorstel van de Commissie Van Dijkhuizen zal vooral vrijwilligersorganisaties en goede doelenorganisaties financieel hard raken”, meldt vrijwilligersorganisatie NOV. “Met een inkomstenderving van jaarlijks € 215 miljoen zou dit een bijzonder negatief signaal zijn aan iedereen die zich via goede doelen en het vrijwilligerswerk inzet voor een beter Nederland én aan iedereen die deze organisaties en hun doelen steunt.”

Het NOV stuurde een brief aan de onderhandelaars en de vaste Kamercommissie Financiën. “De argumentatie van de commissie Van Dijkhuizen voor afschaffen is eenzijdig onderbouwd en betreft alleen de giften van particulieren”, schrijft Marius Ernsting (foto) namens NOV. “Giften van bedrijven laat de commissie buiten beschouwing. In Nederland wordt naar schatting € 1,9 miljard per jaar door particulieren gegeven en rond € 1,7 miljard door bedrijven. Of het advies van de commissie ook daarop betrekking heeft is niet duidelijk, maar de gevolgen voor de ontvangende organisaties kunnen dus nog veel groter zijn.”

Wel of geen bevordering van het geven?
“De commissie Van Dijkhuizen concludeert uit de evaluatie van de giftenaftrek dat ‘niet kon worden aangetoond dat de regeling bijdraagt aan het bevorderen van het geven aan goede doelen’. Dat is opmerkelijk omdat staatssecretaris Weekers in een brief aan de Tweede Kamer uit hetzelfde rapport de conclusie trok dat ‘het onderzoek ook niet kan uitsluiten dat het loutere feit van de aftrekbaarheid (ongeacht de hoogte van het marginaal tarief) wel van invloed kan zijn op de bereidheid van het doen van giften.’ Wij geven de staatssecretaris hierin gelijk en vragen u een stap verder te zetten en het doen van giften juist meer te stimuleren.”

Geefwet eerste goede stap
“Met de aanpassing van de Geefwet in 2011 is een eerste goede stap in die richting gezet, al was deze wet vooral gericht op verzachting van bezuinigingseffecten in de cultuursector. Het logische vervolg op deze eerste stap is het verbreden van de Geefwet naar andere sectoren. Verlaag tegelijkertijd het drempelbedrag voor individuele giftenaftrek, zodat in een volgende evaluatie onomstotelijk vast komt te staan dat de overheid barrières in het geven heeft opgeheven en dat de aftrek er wel degelijk toe doet.
Een andere belangrijke stap is het opheffen van het onderscheid tussen SBBI en ANBI en het doen van giften vrijer en aantrekkelijker te maken. Als de regering het advies Van Dijkhuizen overneemt, heft zij in een keer alle ANBI-statussen op en doet dan juist het tegenovergestelde.”

Geen blijk van waardering
De voorstellen van de commissie zijn, net als de verhoging van de assurantiebelasting, zeker geen blijk van waardering voor de meer dan vijf miljoen burgers die met giften en door hun vrijwillige inzet bijdragen aan de kracht van de civil society. Bovendien betekenen ze een breuk in de afspraken die het eerste kabinet Rutte met de filantropische sector heeft gemaakt om op alle maatschappelijke terreinen meer samen te werken met goede doelen en vrijwilligersorganisaties. Wij vragen u vooraf goed te kijken naar de gevolgen van nieuwe wetgeving voor  vrijwilligersorganisaties en goede doelen. Wij vragen u de giftenaftrek niet door te voeren, maar juist bevorderende maatregelen in te voeren”, aldus Ernsting.
gerelateerde items