Kostenplafond 25% verdwijnt voor ‘transparantie in één oogopslag’

17 oktober 2017, 17:10
De Algemene Leden Vergadering (ALV) van Goede Doelen Nederland heeft een voorstel aangenomen om het 25%-plafond voor kosten van de eigen fondsenwerving ‘uit te faseren’. Onderdeel van het aangenomen voorstel is om gelijktijdig een informatieformat met kengetallen in te voeren. Dit maakt volgens de koepel direct zichtbaar welk percentage van de totale uitgaven aan de doelstelling wordt besteed, welk percentage aan de werving en welk percentage aan beheer en administratie. Goede Doelen Nederland omschrijft dit als: ‘transparantie in één oogopslag.’

Goede Doelen Nederland benadrukt dat het CBF blijft toetsen of de door een organisatie gemaakte kosten redelijk zijn. De koepel zegt blij te zijn met deze nieuwe norm voor transparantie, omdat voor veel donateurs vaak de belangrijkste vraag is hoeveel van hun gedoneerde euro er uiteindelijk naar de doelstelling gaat. Dat zou volgens Goede Doelen Nederland nu in één keer duidelijk moeten zijn. ‘Als de Commissie Normstelling Erkenningsregeling dit voorstel overneemt, wordt publicatie van het informatieformat als verplichting opgenomen in de Erkenningsregeling en komt het absolute maximum van 25% voor kosten eigen fondsenwerving te vervallen’, aldus de koepel in een verklaring op haar website. 

Transparantie in één oogopslag

Vanwege de grote verschillen tussen organisaties en de grote diversiteit aan inkomstenbronnen vindt Goede Doelen Nederland één norm voor de kosten van fondsenwerving niet langer passend. ‘Het nieuwe informatieformat is niet vrijblijvend. Als de Commissie Normstelling Erkenningsregeling het voorstel van Goede Doelen Nederland overneemt, wordt het publiceren van het informatieformat als verplichting opgenomen in de Erkenningsregeling. Het CBF toetst op de naleving van de normen van de Erkenningsregeling en blijft kritisch op de wervingskosten. Deze moeten redelijk en uitlegbaar zijn.’

Commissie Normstelling bepaalt 

Het voorstel voor een nieuwe norm voor transparantie wordt pas onderdeel van de Erkenningsregeling als de Commissie Normstelling Erkenningsregeling, na een consultatieronde, besluit het voorstel van Goede Doelen Nederland over te nemen. De Commissie Normstelling Erkenningsregeling heeft zes leden, twee leden op voordracht van de Consumentenbond, twee leden op voordracht van de brancheorganisaties en twee externe deskundigen.

Geen unaniem besluit
Het besluit tot uitfasering van het kostenplafond was niet unaniem. Een aantal leden van Goede Doelen Nederland, onderwie Plan Nederland, uitte al voor de ALV bezwaren tegen het voornemen. Deze leden vinden het alternatief voor de 25%-regeling (nog) niet overtuigend en zijn bang dat het afschaffen van de norm weinig goed zal doen voor het publieksvertrouwen.

Aanpassing beloningsregeling

De leden stemden verder in met de voorgestelde aanpassing van de Beloningsregeling voor directeuren. De belangrijkste wijzigingen zijn dat een variabele beloning niet langer is toegestaan en dat het absolute beloningsmaximum met 3,3% wordt geïndexeerd. Goede Doelen Nederland zal de Commissie Normstelling ook vragen de nieuwe beloningsregeling als onderdeel van de Erkenningsregeling op te nemen.

►Wilt u meer weten over de nieuwe Commissie Normstelling? Klik hier.
►Wilt u de column over deze kwestie van DDB-columnist Henk van Stokkom lezen? Klik hier.
gerelateerde items