Koepels werken aan 'Filantropische Raad'

16 maart 2006, 08:59

De brancheorganisaties VFI (landelijk wervende goede doelen), ISF (lokaal wervende organisaties), FIN (vermogensfondsen) en ICO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) bereiden de oprichting van een sectorbrede “Filantropische Raad” (werktitel) voor. Dit platform moet de krachten bundelen van allerlei belangenorganisaties in de filantropische sector en voorziet in de behoefte om meer eensgezind op te treden in overleg met de overheid over zaken als fiscaliteit, toezicht en certificering. De aftrap voor de Raad zou tijdens het Civil Society Congres (12-14 juni) moeten plaatsvinden.

Het nieuws over een nieuw sectorbreed overlegorgaan was al enige tijd in beperkte kring bekend, maar werd gisteren door het ISF naar buiten gebracht. Niet iedereen was daar blij mee omdat er nog allerlei voorstudie en vooroverleg moet plaatsvinden, zowel tussen de koepels als met de onderscheiden achterbannen. ISF-directeur Paul Schmitz zag er geen probleem in: “We hebben nu niets meer dan het voornemen an sich naar buiten gebracht en onze leden geïnformeerd. We vinden het belangrijk om de krachten te bundelen, maar ook om duidelijk te maken dat het ISF zijn zelfstandigheid niet zal inleveren en waar nodig de belangen van de lokale goede doelen separaat blijven behartigen.”

VFI-voorzitter Paul Beerkens en FIN-voorzitter Jan Scherphuis vinden het desgevraagd nog te prematuur om inhoudelijk op het initiatief in te gaan; zij wachten eerst de uitkomsten van het genoemde overleg en voorwerk af. Daarmee zal volgende week vrijdag worden doorgegaan tijdens het bestaande brancheoverleg tussen VFI, FIN, ISF en ICO. In dit overleg werd gedurende de afgelopen jaren onder meer over onderwijs en opleiding, communicatie, accountability en kansspelbeleid gesproken. Met ingang van het najaar van 2004 heeft het overleg meer structuur gekregen door afspraken over onder meer het voorzitterschap, de frequentie en de verslaglegging van het overleg.

Of en hoe het bestaande overleg zal worden verbreed met andere belangenorganisaties in de sector, zoals bijvoorbeeld de Donateursverening en Partos (ontwikkelingsorganisaties), wilde betrokkenen nog niet zeggen. Esther Jacobs van de Donateursvereniging is in elk geval nog niet benaderd: “Ik ben hierover (nog) niet geïnformeerd. Maar als het de bedoeling is dat het nieuwe overlegorgaan of Raad een goede afspiegeling wordt van de sector, en ook een representatieve gesprekspartner wordt voor de overheid, dan ga ik ervan uit dat wij zeker bij dit initiatief betrokken zullen worden.”

Het idee van een “Filantropische Raad” werd enige jaren geleden al eens door prof. Theo Schuyt geopperd.  De filantropiehoogleraar kreeg er toen niet de handen voor op elkaar, maar nu lijkt er meer draagvlak voor te zijn. Vooral nu de overheid heeft aangegeven dat de sector de gelegenheid krijgt om op basis van zelfregulering te komen tot goede regelingen voor toezicht en certificering. Wordt vervolgd.

gerelateerde items