Huibregtsen opent aanval op nepnieuws met Thefactclub.nl

19 november 2020, 06:00
Huibregtsen opent aanval op nepnieuws met Thefactclub.nl
Huibregtsen opent aanval op nepnieuws met Thefactclub.nl
Oud-McKinsey-topman, voormalig DDB100-ranglijster en initiatiefnemer van o.a. De Publieke Zaak, is op zoek naar partners die zich met hem willen inzetten voor de strijd tegen nepnieuws op het te relaunchen platform Thefactclub.nl De Dikke Blauwe vroeg hem naar het waarom.

Huibregtsen: Ik ben op zoek naar een klein groepje weldoeners, die na een succesvolle carrière hun talenten en middelen nu willen inzetten voor iets dat van groot maatschappelijk belang is voor ons land, waarbij werkelijke impact urgent en mogelijk is: een feiten-fundament leggen voor de consensus die nodig is voor debat, democratie en draagvlak. En dus het voorkomen en verminderen van de ontvankelijkheid en verspreiding van nepnieuws door burgers, media en politici. Iets dat onafhankelijke burgers beter kunnen doen dan een politieke overheid, die er vooral over praat.

Wat wil je bereiken?
Huibregtsen: ‘Ik wil met dat kleine groepje, die de urgentie, ambitie en visie echt met elkaar delen voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart een relaunch van The Fact Club – die in 2011/2012 zeer succesvol was - organiseren en financieren. Het eerdere succes herhalen om de campagnes feitelijk te houden en consensus te bereiken over noodzakelijke verbeteringen voor alle burgers. Binnen een paar maanden TheFactClub.nl vernieuwen en verbeteren als platform waar men alle feiten én perspectieven op onze grote uitdagingen kan vinden.  Met daarbij de feitenchecks op uitspraken die gedaan zijn. Om alle objectieve informatie die er bij de vele kennisinstellingen in ons land op de plank ligt, met visualisaties overzichtelijk, inzichtelijk en toegankelijk te maken.’

Waarom nu?
Huibregtsen: ‘De behoefte aan een open, objectief en groeiend feiten-platform als TheFactClub.nl is naar onze overtuiging acuut en groot nu de opkomst van sociale media en de commerciële druk waaronder traditionele media moeten opereren het steeds moeilijker maken om nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden. En de politiek er door beïnvloed of besmet wordt.
 
Wat deed The Fact Club eerder?
De Vereniging De Publieke Zaak – www.publiekezaak.nl – nam in 2011 het initiatief tot het oprichten van The Fact Club mede met het oog op de toen aanstaande algemene verkiezingen in 2012. Met twee pilaren en doelen: het brengen van feiten en controleren van beweringen. Zie voor meer informatie de oude website www.thefactclub.nl.

Waarom is een feiten-platform belangrijk?
Het verzamelen, structureren en presenteren van overzicht en inzicht in alle objectieve feiten op de onderwerpen die er toe doen in Fact Reports, is essentieel en nog steeds ontbrekend. Er staan nu nog mooie over bijvoorbeeld de Arbeidsmarkt op de website. Die feiten zitten verspreid en verstopt in vele rapporten die voor de burgers niet begrijpelijk en toegankelijk zijn. Consensus begint met een zelfde begrip van de situatie om iets van te vinden en dan pas iets aan te gaan verbeteren en veranderen. De politiek werkt vaak andersom. Die wil scoren met maatregelen zonder zich af te vragen of het fundament nog wel deugt.

Wat leveren feiten-checks op?   
Vele reputabele en ter zake kundige partijen hebben in 2011/2012  meegewerkt aan dit initiatief, dat door de politici zeer serieus werd genomen! In lijsttrekkersdebatten beperkte of corrigeerde zij hun eigen uitspraken. Er werd in kranten, op radio met ‘Feit of Fabel’ en in nieuwsprogramma’s zoals Nieuwsuur expliciet aandacht aan besteed. Zij klopten voortdurend aan om zaken uitgezocht te zien. Feiten-checks worden nu door verschillende media ad-hoc gedaan. Die gaan we op TheFactClub.nl 2.0 verzamelen en linken aan de Fact Reports. Zo worden feiten en checks via Google beter vindbaar en versterken zij elkaar.   

 
Wat is er nodig om The Fact Club te herlanceren? 
Net als in 2011/2012 is er een Kernteam nodig van jonge energieke talenten, die de realisatie coördineren van kwalitatieve Fact Reports door Fact Teams met vrijwillige experts van de kennispartners. En vervolgens de verspreiding daarvan via offline en online media. Daar is financiering voor nodig. Het gebrek aan continuïteit van financiering leidde na de verkiezingen en formatie in 2012 tot het vertrek van het kernteam en stilvallen van The Fact Club.

Wat verwacht je specifiek van je potentiële partners?
Allereerste voorwaarde is dat het iemand is, die onze overtuiging, die uitgebreid nader wordt toegelicht op onze bovengenoemde websites en onze derde website www.maatschapwij.nu van harte ondersteunt. Daarnaast vereist de relaunch van elk van de partners een financieel commitment van tenminste € 50.000, - per jaar voor een periode van 3 jaar. En tenslotte moet er natuurlijk een wederzijdse klik zijn en moet het een plezier zijn om met elkaar te kunnen werken en bouwen aan iets dat groter en belangrijker is dan wijzelf.

Wie doen er mee?
Voor de uitvoerende en inhoudelijke kant zijn we al een groot aantal van onze partners uit 2012 aan het revitaliseren. Ook werken we samen met nieuwe initiatieven zoals Nieuwscheckers.nl van de Universiteit Leiden, en gaan we andere feiten-checkers benaderen om te linken. De eerste reacties zijn zeer positief. De noodzaak en aanpak wordt van harte gesteund. Het is nu zaak de mensen en middelen bij elkaar te krijgen om het nu te gaan doen. 

Hoe kan iemand zijn mogelijke belangstelling kenbaar maken?
Iedereen, die het onderwerp verder wil verkennen kan dat persoonlijk en vertrouwelijk doorgeven op mijn email adres mickey@huibregtsen.nl. Dan neem ik snel contact op.

Hoe raak je verzeild in de filantropie?
Ik weet niet of wat ik doe filantropie is. Vele woorden hebben volstrekt verschillenden betekenissen voor verschillende mensen. Een prachtige actuele illustratie: in Amerika staat het woord “socialism” voor tenminste 50 % van de bevolking voor een verwerpelijk systeem, waarbij “nietsnutten”, die niet voor zichzelf kunnen opkomen ongebreideld “hand-outs’  van de overheid krijgen, terwijl ik vermoed, dat tenminste 90 % van de Nederlanders bij socialisme positieve gedachten koesteren van medemenselijkheid.
Filantropie betekent letterlijk, als mijn roestige kennis van het Grieks me niet in de steek laat: “liefde voor de (mede)mens”. Die heb ik zeker, maar ik noem me zelf vaak maar bij gebrek aan een betere term “wereldverbeteraar derde klasse”. Daarbij gelden twee sterke drijfveren. De eerste is de overtuiging, dat elk mens respect, aandacht en zorg van zijn medemensen verdient. De andere is, dat wij individueel en collectief in private en publieke organisaties veel doeltreffender en doelmatiger kunnen zijn om deze overtuiging waar te maken dan we nu zijn.
Ik verkeer in de gelukzalige omstandigheid, dat ik al tijden geen acute financiële zorgen hoef te hebben en dat ik in veel sectoren van onze maatschappij heb mogen ‘meeleven’. Ik vind dan ook dat een dergelijke omstandigheid je een morele plicht geeft om actief bij te dragen aan het realiseren van de bovengenoemde ambities.

Hoe lang ben je al actief op dit terrein?
Ik denk, dat ik zo rond mijn veertigste begonnen ben met de eerste schuchtere schreden op het pad van de filantropie met het oprichten van de Stichting Leverage. Het doel van die Stichting was zoals de naam al suggereert, mensen, die zich inzetten voor hun medemens “leverage”  te geven door ze financiële steun te bieden. 
Later rond de eeuwwisseling toen ik mij geleidelijk aan uit McKinsey & Company had teruggetrokken, werden mijn ambities breder, mede omdat ik er meer tijd in kon steken. Toen heb ik met de hulp van Pieter Winsemius en de steun van een zeer diverse groep Nederlanders de vereniging De Publieke Zaak opgericht.

Wat zijn de doelstellingen van De Publieke Zaak?
De Publieke Zaak wil bouwen aan een toekomst voor ons land, waarin burgers, bedrijfsleven en overheid weer vertrouwen in elkaar en onderling hebben en waar de publieke taken met zorg en toewijding doelgericht en doelmatig worden gekozen en uitgevoerd
 
De inspanningen van De Publieke Zaak zijn daarmee zowel gericht op de cultuur als de structuur van ons land:
●      Cultuur gaat in onze definitie over hoe wij met elkaar omgaan, over rekening houden met en zorgen voor medeburgers, over zelf initiatieven ontwikkelen en over samen werken
●      Structuur gaat in onze definitie over de inrichting van ons land in de meest brede zin, dus over de inrichting van onze democratie en overheid, over wet- en regelgeving, over de opzet en inzet van publieke middelen
 
Beide werkvelden hebben grote invloed op elkaar. Onze overtuiging is, dat we met uitzondering van een paar omstreden zaken, zoals euthanasie, immigratie en verdeling van welvaart, allemaal op essentiële zaken allemaal hetzelfde beogen, namelijk de zwakker beschermen op een doelmatige manier en zelf zo veel mogelijk vrijheid veiligheid en voorspoed.
 
De werkelijke uitdaging in het publieke domein is dus niet een ideologische, maar een praktische: hoe bereiken we dat? In een wereld, die steeds sneller verandert, moet je je voortdurend aanpassen aan nieuwe mogelijkheden en bedreigingen. Het grootste deel van onze publieke infrastructuur en praktijken stamt uit einde 19 de en begin 20 ste eeuw. Het is hoog tijd, dat we al die zaken eens grondig tegen het licht houden. Daartoe heeft  De Publiek Zaak het project Meer Wel gestart, waarin we creatieve ideeën voor vernieuwing willen genereren in een opendialoog met burgers. Ook daar zijn partners welkom.

Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Mickey Huibregtsen: mickey@huibregtsen.nl
gerelateerde items