'Het Gesprek': verslag van de sessie op 31 maart

10 juni 2010, 08:59

Een verslag van Milou Martinot en Michelle Laagewaard van de sessie over "Het Gesprek" gehouden op 31 maart in Amsterdam in het kader van de Agenda Filantropie. Leiding: Ted van den Bergh.


Bijlage 1: Een verslag 'Het Gesprek' Agenda Filantropie door Milou Martinot

Introductie door gespreksleider Ted van den Bergh m.b.t. transferring Capitalism een wenteling die staat te gebeuren in de samenleving en die een integrale aanpak vergt. Een andere mentaliteit is nodig om de huidige problemen adequaat het hoofd te bieden. Een opkomende groep is die van de 'Cultural creatives', die individuele verantwoordelijkheid neemt en ook medeburgers aanspreekt op hun gedrag.

Rode draad in het gesprek is de door Evelien Tonkens geïntroduceerde term 'Altruïstisch overschot'. Centrale vraag wordt hoe we als samenleving dit 'Altruïstisch overschot' kunnen kanaliseren en als potentieel kunnen benutten.

Er volgen enkele inspirerende concrete voorbeelden:
1. Gemeenschapsfondsen, zogenaamde community foundations, die zich volgens
Corine n der Jagt steeds meer ontwikkelen als maatschappelijk makelaars, die uitgaan van de lokale problemen en daar maatwerk oplossingen voor zoeken.
2. ‘Het Idealen-Kompas', een voorbeeld van Kiki Olsder, Greenwish,
samenwerkingsverband met Fonds1818, die de wereld van de fondsen transparanter en deze meer vindbaar maakt voor stichtingen verenigingen maar ook voor particulieren d.m.v. een database.
3. Brecht Jansen vraagt steun in natura uit bedrijfsleven en stuit
verrassend vaak op positieve respons.
4. Denktank sociale cohesie i.o.v. A'dam Noord door Mercedes Zandwijk.
Zij mobiliseerde i.o.v. de gemeente notabelen uit de wijk, om een probleem dat al 10 jaar onopgelost was gebleven in 3 maanden tijd op te lossen.
Voorkom dat de lokale overheid gezichtsverlies lijdt.
5. Van belang is dus om de overheid te betrekken bij je initiatieven. Maak
hen partner en voorkom zo dat zij zich gepasseerd voelen. Laat hen delen in het succes van een effectieve aanpak. Je dient het samen te doen.

Filantropie dient integraal te worden opgepakt/geïmplementeerd om impact te hebben. Iedere partij dient daarin zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt op verschillende niveaus, micro, meso en macro. Zowel de individuele burger als de beleidsmakers. En zowel overheid als bedrijfsleven.

Ga in gesprek met de mensen die het beleid maken.

Heb meer aandacht voor het hart en de geest, deze 2 aspecten van de mens zijn de laatste decennia onderontwikkeld /onbenut gebleven.

Werk vanuit de kracht als individu, wees een actieve burger, oefen invloed uit via je eigen invloedsfeer.

Belangrijkste drijvende krachten voor het kweken van een nieuwe mentaliteit zijn de voorbeeldfunctie vanuit individu, overheid, bedrijfsleven en de goede doelen branche, en het ontplooien van creatieve inspirerende projecten binnen de samenleving. Milou: Een ethische grondslag voor de samenleving als geheel, waar individuen en partijen zich achter kunnen scharen en waarvoor zij zich inzetten (collectief trots) is essentieel. Draagt bij aan cohesie/gemeenschapszin van de samenleving.

Overheden dienen constructief te zijn en zich dienend op te stellen naar burgers en dienen hun belangen te behartigen.
Drijfveren van de gespreksgroep om aan de Agenda Filantropie bij te dragen en het werk te kiezen dat zij doen variëren van idealisme, drive tot wereld verbeteren, tot frustratie en boosheid over wat voor misstanden we in onze samenleving signaleren en de behoefte om de verantwoordelijkheid te nemen om hier iets ten goede aan te veranderen.

Deze misstanden in de samenleving, waarbij ondanks de welvaart veel zwakkeren buiten de boot vallen, jongeren keer op keer door ouders en autoriteiten en gezagsdragers en bedrijfsleven verkeerde voorbeelden krijgen voorgeschoteld, materialisme en geld verdienen de boventoon voeren, waarin duurzaamheid en filantropie nog verre van een norm is en asociaal gedrag eerder regel dan uitzondering, zouden er toe bij kunnen dragen dat jongeren zich afkeren van en verzetten tegen de samenleving en hier onnodig tegen trappen terwijl zij eigenlijk serieus genomen willen worden en willen bijdragen aan een betere samenleving. Door hen zoals bij het succesvolle project in Rotterdam (woningbouwcorporaties), invloed te geven in het te voeren beleid en hen ook verantwoordelijkheid te geven stimuleer je de betrokkenheid van m.n. jongeren. Je dient hen wel serieus te nemen en ook daadwerkelijk invloed te geven. Kwaadheid, frustratie van hangjongeren buig je zo om naar een constructieve bijdrage.

Er is behoefte aan zingeving in de samenleving. Hier zou de Civil Society een rol in kunnen vervullen Hoe zouden we concreet kunnen bijdragen aan een betere wereld?
1. Door het goede voorbeeld te geven
2. Door moeilijk te bereiken mensen via netwerken toe te voegen aan de
Civil Society
3. Door regionaal te werken, gesprekken aan te gaan
4. Gemeenten zouden vooral hun lokale ZZP-ers moeten inhuren om lokaal het
verschil te maken
5. Durf mensen te vragen om deel te nemen
6. Project om eenzamen uit hun isolement te halen werkt niet; deze groep
wil niet als ‘zielig ‘benaderd worden. Voorkom stigmatiseren bij communicatie; maak hen tot actieve burgers laat hen participeren.
7. Charles Erkelens Bedrijfsleven dient zijn verantwoordelijkheid te nemen
met CSR (Corporate Social Responsibility)
8. Milou Martinot: werk vanuit de kracht van jezelf als individueel
burger; consumeer verantwoord, Wees kritisch, neem je verantwoordelijkheid en ‘think Global act local'; breid dat steeds meer uit. Maar werk tegelijk aan integrale oplossingen (die pas substantieel verschil kunnen maken en een stroomversnelling kunnen veroorzaken) waarbij je als werknemer je pensioenfonds aanspreekt op het verantwoord beleggen van hun vermogen. Word als werknemer die verplicht zijn pensioenpremie afstaat, niet medeplichtig aan het steunen van onethische investeringen. Alle goede doelen dienen maatschappelijk verantwoord te ondernemen; zij dienen bij te dragen aan de oplossing en niet aan het probleem. Vermogensfondsen dienen missie gerelateerd te investeren. Etc.
9. Door meer jongeren actief te laten deelnemen aan de invulling van de
Civil Society via hun eigen media benaderen; Hen aanspreken op het ‘veel te dure dus voor hen ontoegankelijke' Civil Society congres is dus niet het juiste communicatiemiddel.
10. Creëer een eigen jongeren Civil Society!
11. Hef het onderscheid op tussen profit en non-profit sector!

 

Bijlage 2: verslag Michelle Laagewaard >> Het Gesprek
31 maart 2010
Corvershof, Amsterdam
Gespreksleider: Ted van den Bergh

Tip: Otto Scharmer: Theory U, transforming capitalism: tc.presencing.com
We moeten problemen integraal gaan aanpakken.
Cultural creatives: think global, act local.
We kunnen een subgroepje aanmaken op LinkedIn om elkaar op de hoogte te houden.

Kernvragen:
1. Wat is er gaande?
2. Hoe acteren we?
3. Beeld van de toekomst

Wat is er gaande?
Er is veel goede wil en veel ongebruikt potentieel in de samenleving: altruïstisch overschot

Zes miljoen Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Vraag is of mensen de juist weg naar het goede doel kunnen vinden en hoe wij hen kunnen bereiken.

Evelien Tonkens vertelt dat tweederde vrijwilligers vrijwilligerswerk doet omdat die persoon direct daarvoor door iemand gevraagd wordt. Voornamelijk vaders en moeders die kleine kinderen hebben doen vrijwilligerswerk. Zij worden het meeste gevraagd.

Corine vd Jagt: gemeenschapsfondsen: gemeenschapsfondsen die zich als makelaar voor de gemeenschap gaan inzetten. Wat speelt er in de omgeving? En wat is daar bij nodig, ook naast geld?

Hoe acteren we?
Mensen hebben positieve ervaringen: dat goede doelen goed kunnen krijgen wat ze nodig hebben (b.v. mankracht) door te vragen wat ze willen.

Marinus Neervoort vertelt over hoe bedrijven met hun maatschappelijke bijdrage bezig kunnen zijn en dat hier kansen liggen.

Milou Martinot zet enkele drempels en dilemma's uiteen. Michelle Laagewaard vertelt dat het volgens haar nodig is dat we drempels gaan verlagen voor de verschillende groepen mensen in onze samenleving.
Individuen?

Kike Olsder vertelt over het Idealenkompas: online zoekmachine waar vragers aanbieders kunnen vinden.
Tip: vraag mensen en vertel wat je concreet van ze verwacht.

Beeld van de toekomst/ conclusieronde
Erica: wil graag met iedereen afspreken dat we bij elk event een nieuwe high potential meenemen, bijvoorbeeld om iemand te helpen die moeilijk in de bestaande netwerken binnenkomt.
Boudewijn: gelooft in een regionale aanpak, b.v. gemeenschapsfondsen.
Mercedes Zandwijken: wil graag dat we de crisis benutten door zzp'ers alleen opdrachten te geven als ze ook aantoonbaar vrijwilligerswerk doen. De overheid moet volgens haar lokale bedrijven aantrekken.
Brecht Janssen: durf te vragen!
George Hooijer: aanvragers realiseer je dat fondsen dezelfde rol hebben. Een gift is een middel niet een doel. Daag ze maar uit!
Corine vd Jagt: laat waardering zien.
Milou Martinot: doe het, wat binnen je bereik ligt.
Paul de Haan: altruïstisch overschot is iets om over na te denken.
Jeroen de Tex: idem
Charles Erkelens: Richten op bedrijven, zij kunnen ook bijdragen aan de maatschappij.
Kike Olsder: neem durf te vragen en altruïstisch overschot mee.
Marinus Neervoort: denk niet klassiek non-profit en profit . Denk aan partnerschap, lokale acties en aanspreken op maat.
Michelle Laagewaard: wil graag dat we samenwerken om nieuwe mensen te bereiken, o.a. verschillende klassen, leeftijden, afkomst. We kunnen elkaar op de hoogte houden van onze activiteiten en aansluiten bij elkaar.
Evelien Tonkens: er is behoefte aan zingeving en grote verhalen over waar men aan bij kan dragen.
Corine vd Jagt: volg wat je energie geeft en maak contact.
Paul: geeft een tip om een gedicht te lezen: ‘ik wou dat ik twee burgers was' van de dichter des vaderlands. Zie bijlage 3.
Michaela Wassenaer: volgens haar draait het om de persoonlijke benadering en waardering, de kracht van de regio en de grote netwerken.

Lijst van deelnemers aan de sessie "Het Gesprek" op 31 maart 2010
• Charles Erkelens (Erasmus Universiteit))
• Michelle Laagewaard (Windesheim, StoereVrouwen)
• Corine van der Jagt (Denion, gemeenschapsfondsen, zzp'er)
• Kike Olsder (Greenwish, Idealenkompas)
• Erica Euving (Astma Fonds, G-Nation: jongeren: tijd, geld, aandacht)
• Michaela van Wassenaar (Culture Consult, Vermogensfondsen, zzp'er, advies, fondsenwerving)
• Milou Martinot (2madvies)
• Brecht Janssen (War Child, fondsenwerving)
• Marinus Neervoort (Generous Minds)
• Paul van Oosten (Protestantse Diakonie Amsterdam)
• Evelien Tonkes (hoogleraar Actief Burgerschap UvA, Volkskrant)
• Jeroen den Tex (Rode Kruis, leidinggevende fondsenwerving en marketing)
• Boudewijn de Blij (Fonds 1818)
• George Hooijer (Stichting Rotterdam, Philantropic Studies VU)
• Mercedes Zandwijken(Adviseur sociale cohesie, leefbaarheid en integratie, denktank sociale cohesie o.a. Amsterdam en Utrecht)
• Paul de Haan (counsellor of the firm, PWC, de Slingeraar)
• Ted van den Bergh (Stichting Triodos Foundation, Agenda Filantropie 2010)

Tip: we kunnen in ieder geval de filantropie 2.0 agenda blijven meenemen. Zie ter info de volgende pagina's.

Vijf opdrachten
De Agendacommissie formuleert vijf opdrachten voor de bestuurders, medewerkers,
organisaties en koepels in de filantropie‐sector. Iedereen die werkzaam is in de sector kan zich
voortdurend afvragen of er verbetering mogelijk is. De genoemde kwaliteiten kunnen continu en
duurzaam worden verbeterd.

1. Wees helder en inspirerend!
Maak nut en noodzaak van je doel tot brandpunt van al je activiteiten.
Werk vanuit een open communicatieve houding, maak je organisatie transparant en leg
verantwoording af aan alle stakeholders en vraag actief hun reactie. Filantropische
organisaties interveniëren in de samenleving: dat schept verplichtingen.
Laat zien wat de concrete bijdrage is aan je primaire doel. Betrek hierbij ook de mensen
aan wie je hulp biedt. Zijn zij wel tevreden?

2. Toon lef en neem risico!
Maak bewust gebruik van je onafhankelijke positie in de samenleving. Wees creatief in de besteding van middelen. Durf het over een andere boeg te gooien. Zoek naar kansen, zeker in de financiële crisis, daar waar overheid en markt die laten liggen. Tóón dit onderscheid ook.
De continuïteit van de eigen instelling mag nooit leidend zijn. Vernieuw je organisatie of maak duidelijk wanneer je doel is bereikt en stop.
Blijf kritisch op je eigen organisatie. Het is onvermijdelijk in een web van gevestigde
belangen te raken. Voor de vitaliteit van de sector, juichen bestaande organisaties het
ontstaan van nieuwe toe en steunen die indien mogelijk en zinvol.

3. Geef zelf het goede voorbeeld!
Wees geloofwaardig en "leef" je eigen boodschap.
Toon ethisch leiderschap. De sector wil authentieke bestuurders. Bestuurders zijn
zichtbaar, bereikbaar, communiceren open, tonen moed en nemen verantwoordelijkheid.
Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid en kies voor duurzame oplossingen.
Zorg dat je beslissingen ten dienste staan van je primaire doel en dat je elk besluit kunt uitleggen op de voorpagina van de krant.
Selecteer alleen mensen met persoonlijke betrokkenheid voor je doel.
Ga binnen en buiten je organisatie op alle niveaus uit van de eigen verantwoordelijkheid
van mensen. Ligt de verantwoordelijkheid in vreemde handen, dan verliezen mensen
hun betrokkenheid.
Deel kennis, want "delen is vermenigvuldigen". Meld niet alleen successen, maar ook
mislukkingen.

4. Onderzoek, ontwikkel meet- en regelsystemen en leer!
Werk aan lerende systemen. Onderzoek voortdurend, stel nieuwe vragen. Maak je
toegevoegde maatschappelijke meerwaarde zichtbaar. Wat kan beter?
Focus op je kerndoelen en je primaire proces: maak dit leidend voor alle beslissingen.
Ook dit leidt tot een lerende organisatie.
Investeer in structureel onderzoek ‐ internationaal, op sectorniveau ‐ naar de plaats van de sector in de samenleving, naar de grootste maatschappelijke waarde. Centrale
dataverzameling en communicatie hierover zijn van groot belang voor optimale
slagkracht, draagvlakverbreding en bereikbaarheid.
Onderzoek mogelijkheden tot kennisdeling. Peil de waardering en het vertrouwen van
publiek, donateurs en partners.

5. Samenwerken moet, tenzij....!
Verbeter je resultaten door onderzoek, kennisdeling en samenwerking in de sector. Denk in termen van kerncompetenties en durf al het andere werk uit te besteden. Werk samen als je primaire doel hierbij gediend is en een grotere kans op succes ontstaat. Werk samen of leg uit waarom niet.
Investeer in samenwerking op sectorniveau. Werk samen aan het vertrouwen in de
samenleving en bij het publiek. Wees een sterke, onafhankelijke en betrouwbare
gesprekspartner van overheid en politiek. Zoek ook in de rest van de burgersamenleving
en bij het bedrijfsleven naar kansen op synergie. Benoem maatschappelijke thema's en
coördineer versnipperde inspanningen
Werk samen met maatschappelijke partners, bedrijven en overheid, gericht op resultaat.
Treedt buiten de gebaande paden met verrassende, innovatieve samenwerkingsvormen.
Wees open in je zoektocht, zorg dat je eigen hulpvraag duidelijk is. Samenwerken is meer dan geld vragen. Streef naar win‐win relaties die leiden tot duurzame samenwerking.
Trek als samenwerkingspartners elkaar naar een hoger niveau.
Zoek de knooppunten in je netwerken, de thema's waarop samenwerking loont. Maak
hierbij optimaal gebruik van de sociale netwerken op internet (Hyves, LinkedIn etc.).

Actieagenda
De sector moet al haar kennis en kracht bundelen om in het komende jaar te werken aan
projecten met name gericht op het faciliteren van jongeren om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de toekomst. Alle aanbevelingen van de agendacommissie zouden hierin kunnen worden gebruikt.
Elk van de volgende punten eist een eigenaar die ervoor zorgt dat tijd, middelen en mensen vanuit de sector worden toegewezen en passende financiering wordt gevonden.

1. Versterk de positie en de rol van het SBF, als niet aan directe deelbelangen gekoppelde vertegenwoordiger van de sector. Breng zware portefeuilles en het overleg met de overheid hier onder. Zorg voor een evenwichtig samengesteld bestuur van ervaren bestuurders met een breed mandaat, die open staan voor vernieuwing van de sector als geheel. Benoem een woordvoerder die het communicatiebeleid op sectorniveau vorm geeft en uitvoert.

2. Werk aan centrale dataverzameling, zowel feitelijke gegevens als informatie over het
functioneren van de sector leidt tot kennis die beheerd moet worden en toegankelijk
gemaakt.

3. Ontwikkel centraal het gewenste einddoel binnen de sector waar het gaat om fiscale
behandeling, keurmerken, standaardisering, gedragscodes en richtlijnen voor goed
bestuur. De sector doet er goed aan zelf de volgende stappen in dit proces te ontwerpen
en te zetten.

4. Start een werkgroep die de geleidelijke introductie van de GRI1 richtlijnen voor de
jaarverslaggeving begeleidt in navolging van de "INGO2 Accountability Charter" en
daarnaast alles doet om de legitimiteit, ‘accountability en transparancy' te bevorderen.

5. Creëer een digitaal en fysiek platform voor maatschappelijk initiatief. Een "Marktplaats" voor mensen met idealen waar gevers en initiatiefnemers elkaar ontmoeten. Doel: meer en betere projecten mogelijk maken op basis van een maximale maatschappelijke betrokkenheid.

6. Benoem sectorvertegenwoordigers die aansluiten bij het werk van het internationale
"Open Forum for CSO Development Effectiveness" (CIVICUS3), met als doel de sector te
helpen waarde te scheppen voor de samenleving en deze zichtbaar te maken.

7. Start een groep die werk maakt van de bestudering van internationale ontwikkelingen,
deze voor de sector volgt, in kaart brengt en bruikbaar maakt met het oog op verdere
verbetering en samenwerking.

8. Werk samen met de overheid en het bedrijfsleven aan een vast budget voor
fundamenteel onderzoek naar de rol en waarde van filantropie in de samenleving.
1 Global Reporting Initiative (Amsterdam) Zie http://www.globalreporting.org
2 International Non-Governmental Organisations zie http://www.ingoaccountabilitycharter.org/
3 CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation is an international alliance established in 1993 to nurture
the foundation, growth and protection of citizen action throughout the world, especially in areas where
participatory democracy and citizens' freedom of association are threatened. Zie http://www.civicus.org/

9. Werk aan een krachtige gezamenlijke onderhandelingspositie ten opzichte van
toeleveranciers en professionals met het oog op centrale inkoop, kwaliteitsbewaking en
zinvolle uitwisseling van taken. Doel: kerntaken beter uitvoeren, professioneler werken
met inzet van specialisten.

10. Geef gecoördineerd ruimte aan stagiair(e)s op kansrijke plaatsen in de sector om te
werken aan manieren om de kerntaken beter uit te voeren..

11. Zoek jong talent, geef nieuwe leiders alle kans en ruimte. Creëer rolmodellen, een nieuwe generatie bestuurders, donateurs, vrijwilligers etc.

12. Voer structureel campagne voor schenken en nalaten van vermogen voor het werk van de sector en laat zien door ‘mission related investing' goed met het toevertrouwde geld om te gaan.

 

Bijlage 3: gedicht, ingebracht door Paul de Haan (PWC)
IK WOU DAT IK TWEE BURGERS WAS (DAN KON IK SAMENLEVEN) - RAMSEY NASR

en dit is mijn gedicht, komt u binnen
let niet op de galm, wees niet bang
laat ons beginnen in leegte
welkom in mijn krater van licht

ooit kwamen wij samen, u en ik, weet u nog
koel leefden wij op in de glans van een roemer
onze schaduwen als helder kristal
onze roem even terloops als de lichtval
op de brief van een windstille vrouw

goudbestoft waren wij
bleek, bijna doorschijnend van liefde waren wij
wij loken de ogen voor de ander

en wij hielden van boetedoen
vroeg iemand hoe het met ons ging
dan zeiden we naar waarheid
we schamen ons kapot, meneer
wij waren er heilig van overtuigd
dat wij ooit onze bloedeigen heer
zelf met gesels ineengeslagen
en op eigen houtje gekruisigd hadden
de apocalyps stond bij voorbaat
als straf op ons netvlies gebrand

en wat is er gebeurd in die paar eeuwen
dat wij even de andere kant opkeken?

ik wilde u graag een vaderland tonen
vormvast, zuiver en met volgehouden metaforen
een gedicht kneden over ons, maar toen ik begon
moest ik toezien hoe hier het ene volk
het andere spontaan begon te vagen
als twee onverenigbare republieken

hoe kwamen wij zo snel van nietig tot lomp
van weerschijn tot alomaanwezige schreeuwhomp?
hoe kon uit zuinige rupsen dit hummervolk opstaan?
ze zeggen: omdat god verdween - onze vader
had besloten nog wat onzichtbaarder te worden
dan hij al was, kijken of dat kon, nee dat kon niet
weg was god
en in dit stilleven met grote afwezige
stonden nu de verbijsterde nederlanden
hun monden nog vol van vergankelijkheid
vol wuftheid en alom gewaardeerd doodsverlangen

al hun ijdelheid was ijdelheid gebleken
al hun schijn, hun gekoesterde slijk, heel dit spiegelpaleis
dat men ooit voor oneindigheid hield
werd nu voorgoed onbewoonbaar verklaard
je hoorde de rijp op hun zielen kraken

en uit dat gat - daar werden wij geboren
kevin, ramsey, dunya, dagmar, roman en charity
als bij toverslag kwamen wij tevoorschijn
bungeejumpend, met oranje opblaashamers
gillend en krijsend en antidepressief
of zwijgend voor een breezer gegangbangd
welkom in nederland vakantieland

ja dat krijg je ervan, dit volk houdt men over
wanneer je de schuld uit ons lijf ramt
we vullen de holte met glimmende leegte

tussen psalmenzangers en pillenslikkers
tussen het goud en het blingbling
vond ik een land dat werd opgeheven

dit land is de wraak van de voorvaderen
als een beeldenstorm razen zij in ons voort
maar het bestaat - zoals ook het verband
tussen kinderstring en boerka bestaat
tussen karnemelk en comazuipen: hol en bol
schuiven wij onze eeuwen ineen

elkaar opheffen is onze kracht
wij streven van nature naar leegte
zoals een cycloop naar diepte snakt

ziet u, een vaderland wilde ik u tonen
niet deze woestijn van oneindige vrijheid
maar hier wonen wij, en hoe mooi zou het zijn
als iemand ooit als een tweedehands godheid
rijm voor rijm een land zou bouwen
voor dit volk dat zijn volk mist

hier, in de open kuil van onze ziel
juist hier zou iets groots kunnen worden verricht
laat ons beginnen met een gedicht

Ramsey Nasr nomineerde zich met dit gedicht"voor Dichter des Vaderlands.
Op 29 januari 2009 is hij voor vier jaar gekozen.

Bijlage 4: teksten flipover
31 maart "Het Gesprek"
Wat is gaande?
Hoe acteren we?
Beeld van de toekomst.
Goede wil/pos energie
Altruistisch overschot
- hoe inzetten? -
Projecten/pilot
Neem iemand mee
Regionaal gesprek
Volg je inspiratie/maak contact
ZZP-ers + Vrijwilligerswerk!
Profit==non profit
Durf te vragen
Contact houden!
Fondsen zijn van jou
Zingeving terughalen/verhalen
Laat waardering zien
Persoonlijk vragen+ waardering
Doe het! Wat binnen je bereik ligt
Altruistisch overschot gebruiken
Bedrijven betrekken moet

gerelateerde items