Eerste reacties op convenant

22 juni 2011, 08:59
Premier Mark Rutte, ondertekenaar namens het Kabinet:

"Dit convenant is een voorbeeld van goede samenwerking tussen overheid en burgers. En eigenlijk past hier goed de slogan van het vorige kabinet ‘Samen werken. Samen leven.'"


Ondertekenaar namens Instituut Fondsenwerving, Fons van Rooij (vice-voorzitter):

"De kracht van het convenant is dat het niet slechts een afspraak tot samenwerking is met de huidige regering, maar met de overheid. Een volgende regering is ook gehouden aan het convenant. Voor een sector die één procent van het bruto nationaal product vertegenwoordigt wordt het van doorslaggevend belang goed gecoördineerd een kort lijntje te hebben met bewindspersonen"


"Met dit convenant verzekert de sector zich van minder regelgeving van overheidswege en meer faciliteiten die het vrijwillig doneren bevorderen. Het is pure winst."


"Zou dit convenant een paar jaar eerder zijn gesloten, dan zou de regelgeving rond het Bel-me-niet-register niet zo desastreus zijn verlopen voor de goede doelensector. Die had er dan anders uitgezien."


"Met duizenden belanghebbenden is onze sector als een kruiwagen met kikkers. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Je moet over je eigen schaduw durven heen te stappen."


"Dat wij er tot dusverre niet in zijn geslaagd tot één keurmerkstelsel te komen, bewijst dat het in de sector aan leiderschap heeft ontbroken. De oprichting van de SBF en het daaruit voortgekomen convenant zal voor een trendbeuk zorgen."


"Het convenant zal uiteindelijk leiden tot een belangrijke prikkel voor kleinere en lokaal werkende fondsenwervers. Drempels om volwaardig mee te doen in de sector zullen worden verlaagd."


Theo Schuyt, hoogleraar filantropie (VU) en voormalig voorzitter Taskforce Geven voor Weten:

"Dit convenant is een historisch moment. Hiermee wordt invulling gegeven aan een advies dat wij als Taskforce Geven voor Weten al in 2007 uitbrachten aan het toenmalige kabinet Balkenende: een convenant sluiten met de filantropische sector. Klaarblijkelijk was het toen nog niet het moment, al zou je dat op basis van ideologische overwegingen van de christendemocraat Balkenende wel verwacht hebben."


Steven van Eijck, onafhankelijk voorzitter van de SBF:

"Voor het eerst in onze geschiedenis gaan wij als filantropische sector een structureel samenwerkingsverband aan met de overheid. In feite herijken we daarmee de relatie tussen de samenleving en de overheid."


"Noblesse oblige. De nieuwe samenwerking stelt eisen aan onze eigen organisatie. De SBF moet zich ontwikkelen tot een krachtige, betrouwbare en gezaghebbende gesprekspartner voor de overheid en daar ligt beslist een uitdaging. De SBF dekt op dit moment naar schatting zo'n 60% van de sector. Dat percentage moet omhoog." 


Bart Hartman (Nationale Goede Doelen Test en Keurmerk Goede Doelen):

"Heel goed dat er een afspraak is gemaakt om te komen tot een moderne opzet voor toezicht en verantwoording! Maar het tijdspad had wel wat ambitieuzer gemogen, mede vanwege het feit dat er de afgelopen jaren al veel denkwerk is verricht en gedachtewisselingen hebben plaatsgevonden. De resultante van het denkwerk dat wij samen met onder andere PWC verricht hebben is vastgelegd in een blauwdruk. Onder anderen Benjamin Jansen, de verantwoordelijke ambtenaar bij Justitie heeft gezegd dat het logisch en goed is om bij het denken over een moderne opzet voor toezicht en verantwoording maximaal gebruik te maken van hetgeen al bedacht is. Ik hoop van harte dat dit ook gebeurt."


"Ik wil ervoor pleiten dat als eerste stap die Justitie, Financiën en de SBF gaan zetten om een document op te stellen zij een bijeenkomst organiseren met alle betrokkenen, waaronder de Stichting Keurmerk Goede Doelen, om te inventariseren wat al is bedacht en om te brainstormen over wat de belangrijkste elementen zijn van modern toezicht en verantwoording." 


Lees hier de complete tekst van het convenant.
gerelateerde items