Toon alles (3)

Voorzitter Bestuur

1 oktober 2019, 13:00
Voorzitter Bestuur
Voorzitter Bestuur
De Tolhuistuin is een cultuurgemeenschap aan het IJ in Amsterdam-Noord. Een vrije ruimte met werkplekken voor creatieven, waar zowel wordt gewerkt als gepresenteerd en ontspannen. De Tolhuistuin draait om verbeelden, doen en verbinden: Noord met de rest van Amsterdam, theater met muziek, dans, spoken word, binnen met buiten. Het hart van de Tolhuistuin is een openbare tuin, die café-restaurant THT, zalen, studio’s en werkplekken aan elkaar verbindt.
 
Stichting Tolhuistuin zoekt een nieuwe voorzitter van het bestuur.

Voorzitter Bestuur

 
Stichting Tolhuistuin zoekt een nieuwe voorzitter
Ter bevordering van diversiteit en inclusie binnen de organisatie streeft het bestuur naar een bestuursprofiel met een cultureel diverse achtergrond.

Profiel voorzitter bestuur

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken.
 
 •     Heeft het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen.
 •     Heeft ervaring in het besturen van een (culturele) stichting en het leiden van discussies.
 •     Heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling.
 •     Is in staat de visie van de stichting uit te dragen.
 •     Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen.
 •     Heeft een netwerk in de wereld van culturele en/of maatschappelijke organisaties en meer specifiek in Amsterdam Noord. 

Specifieke taken

 •     Accent op strategie, inhoudelijke consistentie en netwerk.
 •     Vertegenwoordigt het bestuur.
 •     Leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur.
 •     Stelt besluiten tijdens bestuursvergaderingen vast.
 •     In geval van afwezigheid wijst het bestuur zelf een vervangend voorzitter aan.
 
De werkzaamheden kunnen worden gehonoreerd op basis van vacatiegeld.

Algemeen bestuursprofiel

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de gebruikers en de publieksgroepen van de Tolhuistuin. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal twee achtereenvolgende termijnen van vier jaar herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
 
De Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit worden toegepast. In de keuze van programma’s, publiek, personeel (inclusief de toezichthouders) partners en bestuurlijke processen zijn deze codes richtinggevend.

Model Raad van Toezicht

De inrichting van het huidige bestuur en de fase waarin de Tolhuistuin zich bevindt sluiten aan bij het Raad van Toezicht model. In dit model ligt het initiëren en uitvoeren van plannen bij de directie en het goedkeuren en het monitoren bij het bestuur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn tevens gezamenlijk bevoegd om de organisatie te vertegenwoordigen en fungeren als trekker van thematisch samengestelde inhoudelijke bestuursportefeuilles waarin meerdere bestuursleden een rol spelen.
 
Het klankborden met de werkorganisatie (op zakelijke en artistiek gebied) is eveneens een belangrijke taak voor het bestuur. Om dit goed te kunnen doen, beschikt het bestuur over de volgende deskundigheden, legitimatie en vaardigheden.

Aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden die in het bestuur vertegenwoordigd zijn:
 
 •     Artistiek inhoudelijke kennis van podiumkunsten.
 •     Affiniteit met de inhoud van de Tolhuistuin (alle bestuursleden).
 •     Kennis van en ervaring met marketing, publiciteit en fondsenwerving.
 •     Juridische zaken.
 •     Zakelijk en financieel management, bij voorkeur in de culturele sector.
 •     Bestuurlijk en politiek netwerk.
 •     Bekendheid met het artistieke circuit (theater, theatermakers, -gezelschappen et cetera) en netwerk in het (Amsterdamse) cultuur- of bedrijfsleven.
 •     Strategisch en bestuurlijk inzicht.
 •     Kennis van de Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit en in staat deze toe te passen.
 •     Integer, verantwoordelijk en onafhankelijk.
 •     Academisch / hbo denk- en werkniveau.
 •     Beschikken over voldoende tijd. 

Procedure

De nieuwe voorzitter wordt door het zittende bestuur benoemd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar. Stichting Tolhuistuin streeft ernaar in de samenstelling van zijn bestuur de diversiteit van Amsterdam tot uitdrukking te brengen.

Interesse?

Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u tot 20 oktober 2019 sturen, ter attentie van Marjo van Schaik, directeur Tolhuistuin via marjo@tolhuistuin.nl.
 

Ook een vacature plaatsen: Klik hier
gerelateerde items