Vermogensfondsen, gemeente en bedrijfsleven slaan handen ineen met initiatief voor armsten in Amsterdam-Noord

27 augustus 2015, 04:00
Het Leefkringhuis heeft besloten de mogelijkheden voor het sluiten van een SIB met de Gemeente Amsterdam, woningcorporaties en vermogensfondsen nader te onderzoeken.
Het Leefkringhuis heeft besloten de mogelijkheden voor het sluiten van een SIB met de Gemeente Amsterdam, woningcorporaties en vermogensfondsen nader te onderzoeken.
door Suzanne Kooij en Arthur Peelen

Dit voorjaar vond een unieke stakeholdersbijeenkomst plaats tussen de Gemeente Amsterdam, vermogensfondsen en bedrijfsleven. Wethouder van den Burg, een vertegenwoordiger van een multinational en directeuren van een aantal in Amsterdam actieve vermogensfondsen waren hierbij aanwezig.
Doel van de bijeenkomst was, om gezamenlijk de toekomst van een bijzonder maatschappelijk initiatief te borgen. De bijeenkomst vloeide voort uit het convenant dat in 2014 werd afgesloten tussen vermogensfondsen en B&W van Amsterdam. Het particuliere initiatief waar de bijeenkomst om draaide, het Leefkringhuis, helpt mensen in Amsterdam-Noord en ver daarbuiten die door alle maatschappelijke vangnetten heen zijn gevallen. Gemeente, bedrijfsleven en fondsen spraken af, in onderlinge afstemming de komende tijd voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse exploitatie, en het Leefkringhuis gezamenlijk te ondersteunen met kennis en expertise.
In het kader van het Amsterdamse convenant wordt momenteel onderzocht of dergelijke stakeholdersmeetings in de toekomst vaker georganiseerd kunnen worden.

Goed initiatief, veel financiers, geen onderling contact
Stel: iemand ziet een noodsituatie in de samenleving ontstaan en verzint daar iets op. Onderneemt actie. Het wordt een groot succes. Mensen in nood worden echt geholpen. Dat valt op. Een fonds, een paar fondsen ondersteunen het initiatief. Een bedrijf komt ermee in aanraking en geeft geld of expertise. Ten slotte vind ook de gemeente het zo belangrijk dat dit initiatief blijft bestaan dat die er tevens geld in stopt. En de woningcorporatie zorgt voor goedkope ruimte.
Het initiatief groeit. Het maatschappelijk belang ook. Iedereen die erbij betrokken is denkt: dit moet blijven, dit mag absoluut niet verdwijnen. Het initiatief heeft zijn bestaansrecht immers al meer dan voldoende bewezen. De weldoeners en financiers willen allemaal graag ondersteunen.
Maar, toch, elk jaar moet de organisatie voor het voortbestaan vrezen en moeten hemel en aarde bewogen worden om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit geeft veel stress en kost jammerlijk veel tijd; tijd die niet kan worden besteed aan de mensen in nood.

Iedereen wil het overeind houden, toch veel stress om financiën rond te krijgen
Het probleem is in dit soort gevallen meestal, dat niemand van de geldgevers iets weet van de andere geldgevers, en dat er niet onderling overlegd wordt. Stakeholders zijn het inmiddels allemaal geworden, na vele jaren. Maar ze praten niet met elkaar. Ze weten nauwelijks van elkaars bestaan af, hebben allemaal alleen een één-op-één relatie met het initiatief. Ze overleggen meestal niet hoe ze samen het initiatief structureel kunnen ondersteunen, noch over hun visie op de ontwikkeling, relevantie, risico's en toekomst ervan.
Dus moet het initiatief elk jaar opnieuw bij al die goede geldgevers afzonderlijk langs voor financiële steun. Soms met, soms zonder succes. En zo vreest de organisatie elk jaar voor het voortbestaan, en kost het binnenhalen van de benodigde financiën gigantisch veel tijd en stress, terwijl voor iedereen duidelijk is dat het een fantastisch mooi project is.
Dit is een situatie waar veel goede, door particulieren opgezette projecten zich bevinden. Het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord is zo’n project. Het heeft weliswaar een breed scala aan financiers en weldoeners, maar kan toch het hoofd maar met moeite boven water houden.

Stakeholdersbijeenkomst
Om deze situatie ten goede te veranderen vond dit voorjaar een unieke  stakeholdersbijeenkomst plaats tussen de Gemeente Amsterdam, vermogensfondsen en bedrijfsleven. Doel van de bijeenkomst was, om in gezamenlijkheid te komen tot afspraken die de continuïteit van het Leefkringhuis zouden kunnen waarborgen.
Het betrof een bijeenkomst geïnitieerd door 3 vermogensfondsen. Nog niet eerder ontmoetten gemeente, fondsen en bedrijfsleven elkaar op deze manier rond een particulier initiatief. Een mooie concretisering van het convenant tussen Gemeente Amsterdam en het Landelijk Fondsenoverleg dat is gesloten op 11 maart 2014.
Het resultaat van de stakeholdersmeeting is dat de gemeente, het bedrijfsleven en een groep fondsen zich langdurig gecommitteerd hebben om zich gezamenlijk borg te stellen voor de toekomst van deze voorziening in Amsterdam voor mensen in een zeer kwetsbare positie. Ze hebben met elkaar afgesproken voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse exploitatie, en waar mogelijk het Leefkringhuis te ondersteunen met kennis en expertise.
Vanuit het bedrijfsleven heeft een grote multinational zich gecommitteerd aan een structurele bijdrage aan de exploitatie. Deze multinational wil ook het voortouw nemen in het vormen van een mogelijk consortium van grote bedrijven, dat gezamenlijk steun kan gaan bieden aan het Leefkringhuis.

Nauwere afstemming tussen fondsen en Gemeente Amsterdam
Tijdens het ambtswoninggesprek dat tot het Amsterdamse convenant tussen fondsen en gemeente heeft geleid, sprak wethouder Eric van der Burg een hartenkreet uit: dat vermogensfondsen en gemeente gezamenlijk de komende jaren hun uiterste best moeten blijven doen, om juist die veelal onzichtbare groepen in de samenleving die in armoede en zorgafhankelijkheid leven, vaak door alle vangnetten heen vallen en onze hulp het meest nodig hebben, te blijven bereiken en ondersteunen. Juist deze groepen vinden bij het Leefkringhuis steun.
De fondsen kunnen daarbij, doordat ze in de haarvaten van de samenleving actief zijn, een belangrijke signalerende rol spelen, aldus Van der Burg: bijvoorbeeld in die gevallen waar overheidsbeleid averechts werkt. Via het Convenant garandeert de gemeente Amsterdam dat deze signalerende rol van de fondsen serieus genomen zal worden.

Stakeholdersmeetings wellicht vaker te organiseren in kader van convenant
In het kader van het convenant tussen fondsen en gemeente Amsterdam wordt momenteel bekeken of dit concept van een stakeholdersmeeting ook bij andere initiatieven - die hun maatschappelijke meerwaarde bewezen hebben - ingezet zou kunnen worden.
De beoogde alliantie tussen overheid, bedrijfsleven en civil society, die de onlangs opgericht Maatschappelijke Alliantie Nederland nastreeft, begint aldus in Amsterdam al concreet vorm te krijgen.

Het Leefkringhuis
Eén van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Convenant betreft het voornemen om als fondsen en gemeente meer in gezamenlijkheid op te gaan trekken waar het particuliere initiatieven betreft, die door zowel fondsen, overheid als bedrijfsleven worden ondersteund, en waarvan het maatschappelijk nut voor kwetsbare groepen boven kijf staat.
Het Leefkringhuis is een voorbeeld van zo'n initiatief - een initiatief waar juist die groepen waar Van der Burg het over had, altijd terecht kunnen, waar ze zich altijd welkom en geholpen voelen. Het Leefkringhuis combineert op een hele bijzondere manier een aantal functies die elkaar versterken.
Mensen in de Vogelbuurt - en ver daarbuiten - weten, dat ze met elk probleem, hoe groot en ellendig ook, kunnen aankloppen bij het Leefkringhuis en dat ze geholpen worden. Meteen. Er zijn heel weinig andere plekken in Amsterdam waar dat het geval is.
Het Leefkringhuis past niet binnen de dwingende kaders van beleidsregels en bureaucratie. Het is een laagdrempelig particulier initiatief en geen overheidsinstelling. Gelukkig erkent de gemeente het belang van het Leefkringhuis met een forse jaarlijkse financiële bijdrage.
gerelateerde items