Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum

17 april 2019, 13:00
Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum
Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum
Functie: Lid Raad van Toezicht
Organisatie: Van Gogh Museum
Locatie: Amsterdam
Vervaldatum: 27 april 2019

Dux International is voor haar opdrachtgever, Het Van Gogh Museum, op zoek naar een: 
Lid Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum 

Het Museum 
Het Van Gogh Museum maakt het leven en werk van Vincent van Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk en bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen om hen te verrijken en te inspireren. Het Van Gogh Museum is toonaangevend en excellent. De visie van het Van Gogh Museum laat zich als volgt samenvatten: 
 • Het VGM is een van de meest toonaangevende en toegankelijke musea ter wereld. Het is inspirerend en streeft naar excellentie in al zijn activiteiten; 
 • Het VGM excelleert in de uitvoering van zijn kernopdracht, die geborgd is in de sectoren Museale Zaken, Publiekszaken en Bedrijfsvoering, en de dochteronderneming VGME BV, waarbij wordt samengewerkt met verschillende partijen in Nederland en in de gehele wereld; 
 • Het voornaamste doel van het VGM is het behoud en beheer van de collectie en deze toegankelijk en bereikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen, zowel in het museum als digitaal, zowel voor Nederlandse als internationale bezoekers; 
 • Voor alle activiteiten in en om het museum staat de beleving van de bezoeker (zowel online als aan het museum) centraal. Het VGM moet een unieke, bijzondere en inspirerende ervaring zijn voor elke bezoeker. 
 • Het VGM heeft een stabiele en evenwichtige inkomstenstructuur; 
 • Commerciële activiteiten dragen bij om de missie van het VGM te verwezenlijken; 
 • In 2023 bestaat het VGM 50 jaar. Dit moment zal op bijzondere wijze worden gevierd, volledig in lijn met de missie en kernwaarden van het VGM. 

De organisatie 
De Stichting Van Gogh Museum kent als organen: het bestuur, bestaande uit de algemeen directeur (Axel Rüger) tot 27 mei 2019, de zakelijk directeur (Adriaan Dönszelmann) en de Raad van Toezicht. De algemeen directeur is voorzitter van het bestuur. Het bestuur stuurt de stichting aan en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding ervan. Ook de uitvoering van de programma’s en activiteiten behoort tot de taken van het bestuur. Alles wat het bestuur doet, gebeurt in overeenstemming met het doel van de stichting.
Het managementteam van het museum bestaat uit de directie, de sectordirecteuren Publiekszaken, Museale Zaken en Bedrijfsvoering, commercieel directeur van VGME BV, hoofd Stafbureau Directie en hoofd Kwaliteit & Business Control. 

De Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, de algemeen directeur gehoord hebbende. 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich er dan van te vergewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan (onverminderd het nemen van maatregelen indien zodanige obstakels gedurende de rit opkomen). 
Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om bij het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. 
De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad. 
De Raad hecht eraan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd: 
 • bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau; 
 • kunstinhoudelijke expertise en kennis van de museale sector; 
 • financiële en bedrijfskundige expertise; 
 • juridische expertise; 
 • kennis van sociale verhoudingen; 
 • culturele diversiteit; 
 • interculturele communicatie. 

Profiel lid van de Raad van Toezicht: 
Er is een vacature voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht: 

Algemene eisen 
 • Affiniteit met de visie en missie van het Van Gogh Museum; 
 • Ruime ervaring en inzicht in het leiden van (culturele) ondernemingen en de relaties met interne en externe stakeholders; 
 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en is in staat om lastige vragen te stellen; 
 • Sparringpartner kunnen zijn voor de directie; 
 • Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel, nl: kennis van een sociale/maatschappelijke onderneming; 
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; 
 • Een internationale oriëntatie; 
 • Geen tegenstrijdig belang; 
 • Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren; 
 • Relevant netwerk voor het Van Gogh Museum en de bereidheid dat ook in te zetten. 

Specifieke eisen 
 • Kennis en ervaring met het leiding geven aan sociaal/maatschappelijke ondernemingen; 
 • Kennis, ervaring of affiniteit met vraagstukken betreffende diversiteit en inclusiviteit; 
 • Kennis en ervaring op financieel, bedrijfseconomisch, juridisch en sociaal gebied; 
 • Inzicht in het samenspel met de lokale overheid en de politiek bestuurlijke context waarin het Van Gogh Museum zich bevindt; 
 • Visie op (cultureel) ondernemen; 
 • Personen met niet-westerse migratieachtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren; 
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit, gezien de huidige samenstelling van de Raad, naar een vrouw; 
 • Een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met de andere leden van de Raad van Toezicht, directie, medewerkers en de 
Ondernemingsraad;
 • In staat om kritisch en onafhankelijk te opereren ten opzichte van de andere 
leden van de Raad van Toezicht en de directie. 

Voorwaarden 
 • De Raad van Toezicht komt ten minste zes keer per jaar bij elkaar en tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij openingen/exposities en speciale avonden; 
 • Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting in één of meerdere (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht en nemen deel aan verschillende bijeenkomsten relevant voor het Van Gogh Museum; 
 • Honorering: Van Gogh Museum is op zoek naar een toezichthouder die bereid is zich onbezoldigd in te zetten voor de Stichting. 

Sollicitatie 
Als u interesse heeft in deze functie, ontvangen wij graag vóór 27 april 2019 uw CV en motivatiebrief op info@duxinternational.com, ter attentie van Nicoline de Smit. 
 
Ook een vacature plaatsen? Klik hier.
 
gerelateerde items