Breed gedragen manifest roept op tot ‘voedseltransitie’

19 juni 2017, 08:00
Een zeer brede groep van ngo’s, bedrijven, social enterprises en wetenschappers roept een volgend kabinet op om over te stappen naar een volledig duurzaam voedselsysteem. Daarmee draagt Nederland volgens de ondertekenaars van een manifest hierover bij aan groene groei, gezond voedsel voor iedereen én een vreedzamere wereld met minder conflict en meer stabiliteit. Die transitie moet het kabinet samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en kennisinstellingen bewerkstelligen. In 2022 zou Nederland internationaal koploper duurzame voedselsystemen moeten zijn.

Recente hongersnoden

Het manifest stelt dat veel van de huidige crises en conflicten in de wereld worden veroorzaakt door (voedsel)schaarste, droogte, klimaatverandering, falend bestuur en een ongelijke verdeling van hulpbronnen. De recente hongersnoden in Afrika zijn daar een voorbeeld van en ook het migratievraagstuk is gelinkt aan deze crises. Een belangrijke bron van de problemen ligt volgens de opstellers van het manifest in ons wereldwijde voedselsysteem: ‘De manier waarop we nu voedsel produceren legt een aanzienlijk beslag op natuurlijke hulpbronnen, draagt bij aan klimaatverandering en leidt tot fors verlies van biodiversiteit, ontbossing, schaarste van grond, water en grondstoffen. Dit in een context die vaak gekenmerkt wordt door gebrek aan goed bestuur en legitieme overheden. Steeds meer bedrijven ervaren hoe dit hun groeikansen belemmert en hun continuïteit bedreigt. Voedselschaarste leidt bovendien tot conflicten en drijft mensen in arme regio’s van huis en haard. Ook overconsumptie en overgewicht zijn een groeiend probleem, terwijl tegelijkertijd nog altijd 800 miljoen mensen lijden aan honger en extreme armoede. Ons mondiale voedselsysteem is dan ook hard toe aan een nieuw hoofdstuk.’

Duurzaam Regeerakkoord

De noodzaak om onze samenleving anders en vooral duurzamer in te richten wordt volgens de ondertekenaars door steeds meer partijen onderschreven: ‘Het Duurzaam Regeerakkoord dat door meer dan 300 organisaties en bedrijven is ondertekend, laat hierover geen twijfel bestaan. Nederland heeft zich bovendien gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN en de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het garanderen van duurzame productie- en consumptiepatronen en voedselzekerheid voor iedereen zijn belangrijk om deze doelen te halen.’

Voedseltransitie is winst

Investeren in effectief voedselbeleid betekent volgens de ondertekenaars van het manifest winst op meerdere terreinen:
‘Het is een sleutel tot duurzame, klimaatbestendige voedselsystemen, tot wereldwijde voedselzekerheid, en tot werkgelegenheid en een gezonde bevolking. Investeren in transitie naar een duurzaam en inclusief voedselsysteem biedt unieke kansen voor versterking en benutting van de innovatiekracht van bedrijven en kennisinstellingen in Nederland en ontwikkelingslanden.’

Oproep

Het manifest stelt: ‘Wij roepen de onderhandelaars op om deze voedseltransitie op te nemen in het Regeerakkoord. De ambitie is om een duurzaam voedselsysteem te realiseren dat bijdraagt aan het behalen van SDGs en de klimaatdoelstellingen. Wij vragen het volgend kabinet hierin te investeren, samen mét bedrijven, consumenten, maatschappelijke organisaties, boeren, onderwijs en wetenschap.’
gerelateerde items