Interview met Tjeerd Veenstra: directeur van De Lotto

6 september 2007, 08:59
1. Hebben jullie van tevoren invloed proberen uit te oefenen op het wetsvoorstel en zo ja waar zat het zwaartepunt van jullie?

" Wij hebben niet direct invloed uitgeoefend, wel op onderdelen. Wij zijn een warm voorstander van een restrictief beleid en dit hebben wij ook verdedigd."


2. Waren jullie verrast door de uitkomst van dit wetsvoorstel?

"Niet echt."


3. Het wetsvoorstel is nu voor commentaar gestuurd aan alle belanghebbende organisaties. Tot wanneer mogen jullie commentaar indienen?

"Tot 1 oktober a.s. We vinden dit relatief een korte periode, mede gezien het feit dat het voorstel midden in de zomer is verschenen."


4. Aan welke punten zullen jullie extra aandacht gaan besteden?

"Wij willen vooral weten wat de nieuwe kansspelautoriteit gaat doen. Wij zien in de tekst nog niet een consistent geheel. Bovendien gaat deze autoriteit in dit wetsvoorstel veel meer in de sfeer van het bedrijfsleven gekomen. Vanuit de achtergrond van de overheid vinden wij het meer logisch dat de autoriteit aansluiting zoekt bij de Raad van State i.p.v. het CBB in Rotterdam. Van belang is hoeveel eigen beleidsruimte de nieuwe autoriteit krijgt."

 


5. Hoe kijken jullie aan tegen de nieuw op te richten kansspelautoriteit?

"Wij vinden het zeker een goede zet dat zo'n autoriteit er komt. Ook in andere landen bestaat al zo'n autoriteit. De taak voor een expliciete wetshandhaving en de mogelijkheid voor het opleggen van boetes vinden wij goed. Wel hopen wij dat er goed gebruik gemaakt wordt van de reeds bestaande kennis en expertise over kansspelen. Dit zou zeker goed zijn voor de continuïteit."


6. Hoe staan jullie t.o.v. de nieuwe eisen van de promotionele kansspelen?

" Er is onvoldoende aangesloten bij de reeds bestaande open discussie m.b.t. de belspellen. Kinderen mogen nu nog steeds meedoen en dat is niet goed. Bovendien is nog steeds onvoldoende duidelijk wat nu exact communicatiekosten zijn."

 


7. De helft van de opbrengsten wordt door de goede doelen loterijen besteed aan goede doelen. Bij de staatsloterij en de Lotto is het percentage wat naar een goed doel of de staatskas terugvloeit nog steeds veel minder. Is dat volgens jullie discriminatoir?

"Een level playing field wijs ik af. We opereren evenals in de rest van Europa niet in een open markt. De omvang van het totale Nederlandse kansspelportfolio en de omstandigheden zijn ook zeker niet anders dan in het buitenland. Er zijn echter duidelijk verschillen tussen spelsoorten zoals nummerloterijen- of sportspellen. Bij het Lottospel gaat 47.5 % naar het prijzengeld. Dit speltype vereist nu eenmaal een prijzenpercentage van 45 - 52.5 %. Als men een algemene verplichting oplegt van bijvoorbeeld minimaal 40 % afdracht dan is het spel kapot. Dat geldt ook voor de krasloterij en de sportspellen. Let wel....Onder het huidige regime zorgden de vergunninghouders gezamenlijk de afgelopen jaren voor een bestendige groei van de opbrengsten voor Staat, sport en goede doelen (4 tot 8%). Dat is bepaald niet slecht, ook als je het vergelijkt met het buitenland. Je moet je ook afvragen of level playing field die eigenlijk slechts gericht is op het faciliteren van meer concurrentie altijd in het voordeel is van goede doelen. Internationaal zie je al dat bookmakers in hun bikkelharde concurrentiestrijd zelfs 98% van het ingelegde geld als prijzengeld uitkeren."

 


8. De promotie- en marketingkosten zijn verschillend van hoogte bij de verschillende loterijen. Moeten deze voor eenieder niet gelimiteerd worden?

"We hebben als vergunninghouders gezamenlijk een gedragscode gemaakt waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen aan de orde komen. Een goed instrument om de ontwikkelingen wat betreft de inzet en besteding van reclamegelden te kunnen volgen. Dit is uniek in de wereld. Aan het eind van dit jaar zal de code worden ge-evalueerd. Dat is ook het moment om eventueel dat soort discussies te voeren."

 


9. Vanaf 2006 hebben jullie zelf al een niet geheel harde vereiste geteld t.a.v. de aanwezigheid van een CBF-keurmerk van jullie beneficiënten. In het wetsvoorstel is wordt nu ook een vereiste gesteld aan de beneficiënten waarbij als voorbeeld het CBF keurmerk genoemd wordt. Gaan jullie in het commentaar hier aandacht aan besteden en zo ja hoe?

"Wij zijn als Lotto nu in de eindfase over de vervlechting van onze governance structuur. Het NOC/NSF wil nog wel duidelijk meer zekerheid wat betreft de voorwaarden. Het wordt in de nieuwe wet onze verantwoordelijkheid dat onze beneficiënten voldoen aan de gestelde eisen middels bijvoorbeeld een keurmerk. We zien echter het noemen van het CBF niet als een wettelijke verplichting. Wij zullen ons daarover nog beraden"

 


10. Wat betekent dit wetsvoorstel voor jullie beneficiënten?

" Dit wetsvoorstel wil duidelijk handhaven en daarmee is dit goed voor de zekerheid van de huidige en toekomstige beneficiënten. Het opzetten van een 5 jarig gezamenlijk beleidsplan zal, mede gezien de ontvlechting nog een hele heisa worden waar het gaat om de uitwerking."

 


11. Zijn er nog andere zaken waarbij jullie je afvragen of dit niet anders zou moeten in het wetsvoorstel?

"De Europese Commissie zit op het vinkentouw. Iedere kans wil men aangrijpen om het huidige stelsel onder uit te halen. Daarom zullen we dit voorstel ook goed tegen het licht moeten houden. Dat vergt nog nadere studie."

gerelateerde items