Toon alles (1)

Donateursvertrouwen in de lift

1 februari 2006, 08:59

De index voor het donateursvertrouwen, het tweemaandelijkse onderzoek naar het publieksvertrouwen in goede doelen, is in januari met 5 punten gestegen ten opzichte van de resultaten van november (van -26 naar -21). Deze resultaten lopen parallel met een stijging in het consumentenvertrouwen. In haar uitgave van donderdag 2 februari besteedt FM uitgebreid aandacht aan de uitkomsten van het tweede Donateurspanel.

De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen.

Positiever over geefklimaat
In vergelijking met de meting van november 2005 vertoont het donateursvertrouwen in januari 2006 een lichte stijging, van -26 naar -21. Men toont zich vooral positiever over het geefklimaat. Zo is het percentage respondenten dat denkt dat Nederlanders meer zijn gaan geven in de afgelopen 12 maanden gestegen van 22 naar 28 procent, terwijl het percentage dat denkt dat er juist minder gegeven wordt, gedaald is van 53 naar 44 procent. Ook is men minder negatief gaan denken over goede doelen in het algemeen. In november zei nog 39 procent negatiever te zijn gaan denken, in januari was dat 30 procent. 
De verbetering van het donateursvertrouwen komt overeen met een verbetering van het consumentenvertrouwen in de economie, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in december en januari constateerde.  

Geen verbetering communicatie
Het percentage mensen dat instemt met de stelling ‘Goede doelen besteden het geld dat ze krijgen goed’ is gestegen, van 17 procent in november naar 31 procent in januari. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen de uitkomst in november of in januari over de uitspraak ‘Goede doelen laten duidelijk weten waar ze het geld aan besteden’. Het toegenomen vertrouwen in goede bestedingen is niet te herleiden tot grotere tevredenheid over de communicatie.   

Online reacties 2.300 respondenten
De conclusies van de tweede peiling zijn gebaseerd op de online reacties van ruim 2.300 respondenten uit een representatieve steekproef van 20.000 personen die door het Nederlandse Donateurspanel zijn benaderd. Dit panel is een initiatief van WWAV, WegenerDM en NetQuestionnaires. De index voor donateursvertrouwen werd in december 2005 geïntroduceerd en wordt vastgesteld met een methodiek die is afgeleid van de maandelijkse index voor het consumentenvertrouwen door het CBS. 

De rapportage kan opgevraagd worden via www.wwav.nl

gerelateerde items