CBF-verslag 2006 voor bestuurders met weinig tijd

12 december 2007, 08:59
Vandaag maakt het CBF haar "Verslag Fondsenwerving 2006" openbaar. Deze rapportage verschijnt in boekvorm (150 pagina's), maar voor bestuurders met weinig tijd vat FM de belangrijkste uitkomsten nu al kernachtig samen (bedragen in duizenden). Het complete Verslag is te bestellen door overmaking van €25 op giro 117534 van het CBF o.v.v. uw gegevens).


Algemeen beeld

De inkomsten en bestedingen stijgen, de kosten dalen en reserves stabiliseren na jaren van groei.

• totale baten uit eigen fondsenwerving 2006: 1,086 miljard = + 77,2 mio = + 7,7%

• totale groei is aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren

• inkomsten uit nalatenschappen vertonen sterk opgaande lijn

• lichte daling van de wervingskosten: 15,6% (2005: 15,9%) = - 0,3%

• toegenomen besteding aan de doelstelling (incl. inflatiecorrectie)

• conclusie: een hoger maatschappelijk rendement

 


Collecten

• opgaande lijn inkomsten zet door: 58.038 (2005: 55.973) = + 1,3%

• gezondheidsfondsen blijven domineren; geen verrassingen

• top 10-collectefondsen = + 1,6%

 


Mailingacties

• totale sector: beduidend minder inkomsten = - 13,4% t.o.v. 2005

• inkomsten absoluut: 90.883 (2005: 101.530)

• top 10-instellingen: +3,9% t.o.v. 2005 bij hogere kosten

 


Nalatenschappen

• aanzienlijke stijging na jaren van daling: +24,8% t.o.v. 2005 = 220.137 (2005: 181.993)

• top 10-instellingen: +33,9% t.o.v. 2005 = neemt helft van inkomsten voor hun rekening

• sectoren ‘gezondheid' en ‘welzijn' grootste ontvangers

• groei mogelijk veroorzaakt door sterke beursjaren 2005/2006

• "geven bij leven" komt niet in deze post tot uitdrukking

 


Giften, schenkingen, donaties & contributies

• verzamelrubriek is de grootste categorie inkomsten (63%)

• groei van 7,6% (2005: 9,3%) = 681.929 (2005: 633.695)

• groei top 10-fondsen valt iets lager uit

• koploper Plan valt verder terug; Unicef en WNF groeien

 


Aandeel in acties van derden

• voor het totaal een geringe daling t.o.v. 2005 (-2,8%)

• lichte stijging uitkering goede doelenloterijen met grotere spreiding begunstigden

 


Subsidies overheden en anderen

• recordbedrag aan subsidies: 1.124.850 (2005: 1.098.948) = +2,4%

• groei met name voor ‘welzijn' en ‘internationale hulp'

• top 10 haalt 67% van de totale subsidie op; relatief veel subsidie voor MFO's

• 42% van alle 705 aan CBF rapporterende fondsen ontvangt subsidie

 


Resultaat beleggingen

• resultaat t.o.v. 2005 gehalveerd: 86,8 (2005: 164,2)

• top 10-instellingen pakken de helft van het totale beleggingsresultaat

 


Bestedingen

• beschikbaar voor het doel: 2,64 miljard (937 mio. eigen fondsenwerving + 1,7 miljard overige inkomsten)

• besteed aan het doel: 2,63 miljard

• alleen ‘internationale hulp' meer besteed dan beschikbaar

gerelateerde items