Toon alles (1)

Beknopte Samenvatting Scriptie drs. M. Alderlieste

15 november 2007, 08:59
‘Draagvlak ja of nee? Een onderzoek naar de behoeften van de gever en het draagvlak voor een donateursvereniging.' - Drs. M. AlderliesteIn Nederland wordt er veel gegeven, maar toch is er bij het ‘grote publiek' weinig bekend over de goede doelen en de bedragen die worden gegeven. Veel mensen geven geld, tijd, of goederen aan de verschillende goede doelen zonder er al te lang bij stil te staan. De momenten waarop mensen wel beter nadenken over goede doelen, zijn als er een ‘schandaal' of iets negatiefs over goede doelen in het nieuws komt. Denk bijvoorbeeld aan het issue met betrekking tot de salarissen van de directeuren van goede doelen begin dit jaar. De media hebben een grote invloed op hoe mensen over bepaalde onderwerpen nadenken, maar laten ook zien wat er speelt onder het publiek. De artikelen van de afgelopen twee jaar wijzen erop dat er iets broeit in de goede doelen sector. In december 2003 is er een donateursvereniging opgericht om op te komen voor de belangen van de gever. Belangrijk hierbij is ‘Wat wil de gever?' Op deze vraag en de oprichting van de donateursvereniging is de scriptie toegespitst. De centrale probleemstelling van de scriptie is derhalve:


In hoeverre bestaat er een sociaal draagvlak voor de oprichting van een donateursvereniging en wat is de invloed van de publieke opinie, attitude, betrokkenheid en customer gap daarop?


Op basis van deze vraag zijn er hypothesen geformuleerd en deze zijn getoetst aan de hand van een enquête op Internet. De enquête bestond uit vragen over het geefgedrag en stellingen over wat mensen van goede doelen verwachten en wat ze er feitelijk van vinden. De enquête is door 203 mensen ingevuld. De resultaten laten zien dat er op dit moment geen sprake is van een (sterke) behoefte aan een donateursvereniging. Op de stellingen over draagvlak antwoordt het merendeel van de respondenten neutraal. Een oorzaak hiervoor kan zijn, is dat de donateursvereniging nog niet echt in het nieuws is en veel mensen ook nog niet het nut van de donateursvereniging inzien. Andere interessante resultaten zijn dat het merendeel van de respondenten noch betrokken, noch niet betrokken is. Het maakt voor het draagvlak voor een donateursvereniging niet uit of iemand veel of weinig geeft en of iemand veel of weinig goede doelen steunt. Het onderzoek laat tevens zien dat er sprake is van een kloof tussen wat mensen van de goede doelen verwachten en wat de goede doelen feitelijk waarmaken. Deze kloof zorgt ervoor dat mensen juist minder behoefte hebben aan een donateursvereniging. Dit resultaat ging tegen mijn verwachting in. Interessant is het dan ook om hier verder onderzoek naar te doen.


Tot slot moet er gezegd worden dat het onderzoek is gehouden op Internet en daardoor zijn de resultaten niet representatief voor alle gevers in Nederland. De resultaten mogen dan ook niet gegeneraliseerd worden naar alle gevers in Nederland. De aspecten waarop de customer gap, de kloof tussen wat mensen van de goede doelen verwachten en wat ze er feitelijk van vinden, gemeten wordt kunnen uitgebreid worden. Er valt daarbij te denken aan klachtafhandeling. Een laatste punt is dat er in dit onderzoek niet is gesproken over specifieke doelen, maar over goede doelen in het algemeen. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op specifieke doelen. Het kan namelijk zo zijn dat mensen positieve ervaringen hebben met het ene doel en negatieve ervaringen met een ander doel. Dat komt in dit onderzoek niet zo sterk naar voren. Vervolgonderzoek zou meerdere meetmomenten moeten bevatten om te kijken of de mening van mensen is veranderd. Kortom ook uit dit onderzoek blijkt maar weer dat onderzoek altijd weer vraagt om nieuw onderzoek.


Opmerking: dit onderzoek is niet gedaan in opdracht van de donateursvereniging, maar uitsluitend voor het afstuderen voor mijn opleiding Sociale Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u mij dan ook benaderen en niet de donateursvereniging. Mijn e-mail adres is mg.alderlieste@home.nl
gerelateerde items