Voorwaarden

A. Abonnementsvoorwaarden
B. Algemene Voorwaarden

A. Abonnementsvoorwaarden

Abonnementen op het digitale opiniemagazine DDB Journaal en/of DDB Daily zijn kosteloos en bestaan uit automatische toezending van reguliere edities, speciale edities (waaronder edities met gesponsorde content) en vrije toegang tot alle artikelen en content op de website www.dedikkeblauwe.nl

Een abonnement is voor iedereen toegankelijk. Opgaven kunnen via een digitaal formulier. De uitgever houdt zich echter het recht voor om abonnementen eenzijdig te beëindigen, danwel zending van het DDB Journaal en/of DDB Daily te staken zonder toelichting, ingeval er sprake of een ernstig vermoeden is van oneigenlijk gebruik, zoals pitching, hacking of trolling. 
Abonnees dienen zelf veranderingen van adres- en of bereiksgegevens door te geven aan de administratie van De Dikke Blauwe. Dit kan per e-mail: info@dedikkeblauwe.nlVermeld in dit e-mailbericht ook uw naam en eventueel de organisatie.

Reguliere edities van DDB Journaal verschijnen doorgaans op donderdag om ca. 7.30 uur. Het reguliere DDB Journaal verschijnt niet in de laatste en eerste twee weken van het kalenderjaar en niet op officiele feestdagen. Gedurende de zomermaanden verschijnen speciale edities, gericht op uitgaven en activiteiten van Lenthe/De Dikke Blauwe en/of haar partners. De uitgever houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen af te wijken van frequentie en publicatiedagen en -tijden.

Edities van DDB Daily verschijnen automatisch, dagelijks rond 12.00 uur en bevatten het nieuws van de afgelopen 24 uur. Indien in deze periode geen nieuws is verschenen op de website van De Dikke Blauwe, verschijnt ook geen DDB Daily. 

Aanvullende informatie, vragen en opmerkingen
Voor aanvullende informatie over uw kosteloze  abonnementen van De Dikke Blauwe kunt u contact met ons opnemen via info@dedikkeblauwe.nl Indien u voor al uw collega's of medewerkers van uw organisatie een gratis collectief abonnement wilt afsluiten, kunt u ook contact met ons opnemen. Bel hiervoor: Aniek Reuling, 06 33 01 01 78.

Uitgever De Dikke Blauwe
social enterprise Lenthe
Nieuwe Herengracht 47
1011 RN Amsterdam
T 06 33 01 01 78
www.lenthe.nl
info@lenthe.nl
IBAN: NL43 RABO 0309 6093 13
BIC: RABONL2U
BTW-nummer: 81.61.47.036.B.01
KvK A'dam 34249929
 
B. Algemene voorwaarden

© 2017 Lenthe PUBLISHERS BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lenthe Publishers bv (hierna te noemen 'Lenthe'), de uitgever van alle media onder de naam 'De Dikke Blauwe', geregistreerde URL- en domeinnamen, waaronder ook www.dedikkeblauwe.nl
Lenthe kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen.

Door toegang te zoeken tot de World Wide Web-pagina's van Lenthe, geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken.

Het copyright voor de inhoud van de World Wide Web-pagina's berust bij Lenthe. Alle rechten die in deze voorwaarden niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van het geheel of een deel van deze inhoud, in welke vorm dan ook (waaronder ook via of met behulp van social media, zoals Twitter, Facebook of LinkedIn), is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lenthe, behalve voor zover in overeenstemming met de volgende uitzonderingen.

Gebruik van deze site en de inhoud van de site is alleen toegestaan met persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van persberichten en andere documenten die zijn geclassificeerd als openbaar, is toegestaan in openbare publicaties, mits de bron van de informatie expliciet wordt vermeld. Deze site en de inhoud van de site staan u ter beschikking om naar eigen goeddunken te gebruiken. Lenthe behoudt zich het recht voor om de pagina's te wijzigen of de toegang tot deze pagina's te ontzeggen. Met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en inhoud van deze pagina's, wordt geen enkele garantie gegeven. Lenthe is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, gederfde winsten of onderbrekingen van de bedrijfsactiviteit die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie via de Word Wide Web-pagina's, zelfs niet als Lenthe op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Om andere sites makkelijk toegankelijk te maken, is het mogelijk dat Lenthe links opneemt naar sites die de eigendom zijn van en die beheerd worden door derden. Wanneer u een link gebruikt om een dergelijke site te bezoeken erkent u dat Lenthe geen controle heeft over de inhoud van die site en geen enkele verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor materiaal dat is gemaakt en wordt gepubliceerd door dergelijke derden. Bovendien impliceert een link naar een site die niet door Lenthe wordt beheerd, niet dat Lenthe die site en de op de site vermelde content, producten en services onderschrijft.

Indien u digitale content opstuurt naar één van onze servers, bijvoorbeeld via e-mail of de World Wide Web-pagina's van Lenthe, verklaart u dat: (a) deze content geen items bevat die illegaal zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie; (b) u al het redelijkerwijs mogelijke zult doen om ervoor te zorgen dat de ingestuurde content vrij is van virussen en andere besmettelijke of destructieve functies; (c) u de eigenaar bent van de content of het onbeperkte recht hebt om het aan ons te leveren, (d) u ermee instemt geen gerechtelijke actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot de opgestuurde content en ons schadeloos te stellen indien een derde partij gerechtelijke actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het door u ingestuurde content, met inbegrip van alle mogelijke illustratiematerialen.

Lenthe zal en kan geen controle uitoefenen over de content die door gebruikers zelf op de site van Lenthe wordt geplaatst en is niet verantwoordelijk voor de desbetreffende inhoud. Het staat Lenthe te allen tijde vrij om naar eigen goeddunken door gebruikers ingestuurde content te verwijderen.

Privacy Statement 
Lenthe kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen. Het wordt derhalve aanbevolen dit beleid elke keer te controleren voordat u een site bezoekt of gebruikt.

Verzameling van algemene gegevens 
Lenthe vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van De Dikke Blauwe-website wordt gerespecteerd. Het is mogelijk dat Lenthe globale statistische gegevens en algemene informatie over Lenthe-klanten, verkoopcijfers, bezoekpatronen en verwante site-informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten.

Gebruikersidentificatie 
Het is mogelijk dat Lenthe van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Lenthe u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze Site, stellen Lenthe in staat deze Site voortdurend te verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Persoonlijke gegevens 
Het kan zijn dat Lenthe persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, of om aan bepaalde andere verzoeken te kunnen voldoen. Lenthe kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van Lenthe. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt, kan het zijn dat Lenthe u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. Lenthe zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst of het regelen van Lenthe- of andere Lenthe-activiteiten. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om u te informeren over relevante diensten en producten. Stelt u daar geen prijs op, dan kunt u dit per email aan ons doorgeven.

Beveiliging 
Lenthe heeft passende redelijke maatregelen getroffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en om de juistheid van die gegevens te waarborgen.

Juistheid van verzamelde gegevens 
Lenthe kan op eigen initiatief of op uw verzoek onvolledige, onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens aanvullen, corrigeren of verwijderen.