Redactiestatuut De Dikke Blauwe

8 februari 2021, 15:03
Hieronder vindt u het algemene redactiestatuut van De Dikke Blauwe. In dit statuut wordt de redactionele onafhankelijkheid geborgd.
 
Algemeen Redactiestatuut Walburg Pers Filantropie
 
1. Inleiding
 1. Dit statuut beschrijft en legt de verhouding vast tussen: a. uitgever, hoofdredactie en redacteuren; en b. hoofdredactie en de redacteuren;
 2. Dit statuut heeft als hoofddoelstelling: het beschermen van de journalistieke onafhankelijkheid van door De Dikke Blauwe voor eigen rekening en risico geproduceerde, geëxploiteerde en gedistribueerde (vak)media. 
 3. Aan het hoofd van deze media staat de uitgever. Deze is verantwoordelijk voor exploitatie en rendement van een of meerdere (vak)titels binnen De Dikke Blauwe. De hoofdredactie is verantwoording verschuldigd over haar functioneren aan de uitgever.
 4. De verantwoordelijkheid voor de redactionele inhoud van de (vak)media is toevertrouwd aan de hoofdredactie. Daaronder valt niet de inhoud of inhoudelijke programmering van events, tenzij daarover separate afspraken zijn gemaakt.

2. Redactionele verantwoordelijkheid

 1. De hoofdredactie voert haar taken onafhankelijk uit op grond van de in het uitgeefplan vastgestelde redactieformule.
 2. In alle gevallen waarin de hoofdredactie weet of kan vermoeden dat redactionele beslissingen invloed kunnen hebben op de algemene bedrijfsvoering, pleegt zij vooraf overleg met de uitgever/ directie. 
 3. De hoofdredactie heeft als taak de totstandkoming van de redactionele inhoud, inclusief de vormgeving/lay out van de (vak)media, zoals vastgelegd in de redactieformule(s).
 4. De hoofdredactie geeft leiding aan het team van medewerkers en freelancers en draagt eindverantwoordelijkheid voor de tijdige productie van de (vak)media.
 5. Tussen uitgever en hoofdredactie bestaat overeenstemming over de redactieformule(s) en de daarvoor benodigde middelen in het kader van het uitgeefplan.
 6. De hoofdredactie toetst de redactieformule regelmatig aan de behoeften van de lezers en de markt. Mogelijk aangevuld en ondersteund door extra, in opdracht van de uitgever, intern of extern, verricht onderzoek.
 7. De hoofdredactie heeft het recht om belangrijke wijzigingen aan te brengen in verslagen of artikelen van een redacteur, of te besluiten om een bijdrage niet te plaatsen. Zij is daartoe alleen verantwoording schuldig aan de uitgever.

3. De redactionele organisatie

 1. De redactievergadering is het periodieke overleg tussen de hoofdredactie en het redactieteam, dat bestaat uit contentproducenten en, in overleg met de uitgever, aangevuld met experts die de hoofdredactie (niet bindend, zie 1.4) adviseren over de inhoud van de (vak)media.
 2. De hoofdredactie leidt de redactievergadering in een door haar vastgestelde en voor de productie vereiste frequentie en legt afspraken vast in een actiepunten- en afsprakenlijst.
 3. De leden van de redactievergadering hebben een geheimhoudingsplicht voor alle informatie waarvan met de hoofdredactie vooraf geheimhouding is overeengekomen.

4. Uitgever/directie en (hoofd)redactie

 1. De uitgever heeft het recht om wijzigingen in de redactieformule en de technische specs van de (vak)media door te voeren, maar zal de hoofdredactie bij de besluitvorming daarover vanaf het begin betrekken.

5. Financiën

 1. Het redactiebudget wordt jaarlijks door de uitgever vastgesteld na overleg met de hoofdredactie, tenzij anders bepaald.   
 2. De hoofdredactie is verantwoordelijk voor de besteding en de bewaking van het redactiebudget.

6. Benoeming en ontslag

 1. De directie benoemt en ontslaat (leden van) de hoofdredactie op advies van de uitgever.
 2. Benoeming en ontslag van redacteuren geschiedt door de directie op voordracht van de uitgever en op (niet bindend) advies van de hoofdredactie.

7. Commerciële activiteiten

 1. De (hoofd)redactie neemt ten aanzien van de advertentie-exploitatie en abonnementenwerving een onafhankelijke positie in. Wel wordt van haar verwacht dat zij met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid in goed overleg bijdraagt aan een goede exploitatie van de (vak)media rekening houden met artikel 2.1. en dat zij, eigenstandig of door de uitgever gevraagd, advies uitbrengt.
 2. Als uitgever en/of hoofdredactie vermoeden dat geadverteerde producten of diensten strijdig zijn met de belangen van de abonnees van de (vak)media of met de wet, zal tussen hen overleg plaatsvinden. Bij verschillen van mening ligt de beslissingsbevoegdheid bij de uitgever/directie.
 3. Voor de productie van content wordt gestreefd naar optimaal gebruik van vaste medewerkers en derhalve naar optimale inbesteding. Gratis content van derden moet voldoen aan alle redactieeisen en derhalve primair het lezersbelang dienen.
 4. De (hoofd)redactie is gehouden om binnen de formule ruimte te reserveren voor aankondigingen van eigen en als zodanig herkenbare events, producten en diensten.
 5. Advertorials en/of branded content van sponsor/adverteerders worden als zodanig duidelijk aangemerkt in de (vak)media en opgenomen binnen de redactieformule vastgelegde ed-ad-verhouding.

8. Specials en online content 

 1. De hoofdredactie is binnen het kader van dit redactiestatuut verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van rechtstreeks aan de gedrukte (vak)media verbonden activiteiten zoals websites, nieuwsbrieven en eenmalige uitgaven of andere specials, tenzij uitgever en hoofdredactie per geval in goed overleg anders besluiten. De hoofdredactie wordt betrokken bij de basale besluitvorming over de technische uitvoering van het blad, zoals het bepalen van het formaat, van het aantal redactionele pagina's (ed-ad-verhouding), het papier en de drukwijze.

9. Aansprakelijkheid (hoofd)redactie tegenover derden

 1. Inzake de aansprakelijkheid van (leden van) de (hoofd)redactie die in dienst zijn bij de uitgever, tegenover derden, geldt het bepaalde in artikel 6:170 BW

10. Overig

 1. Dit redactiestatuut geldt voor onbepaalde tijd
 2. Wijzigingen in het redactiestatuut worden vastgesteld in overleg door betrokken partijen (directie/uitgeefdirecteuren/uitgevers en hoofdredactie).

11. Slotbepalingen

 1. Het redactiestatuut maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst van alle in dienstverband werkzame redacteuren.
 2. Voor verklaring van een aantal in dit statuut gebezigde begrippen Uitgeefplan en Redactieformule wordt verwezen naar de hierna opgenomen beknopte begrippenlijst.
 3. Als (een lid van) de hoofdredactie en de uitgever/directie het niet eens kunnen worden over punten die volgens dit statuut overeenstemming vereisen, beslist de hogere instantie, nadat deze betrokkenen heeft gehoord.

12. Begrippenlijst

 1. Uitgeefplan: marktbeschrijving en een omschrijving van het gebied binnen die markt dat door een (vak)medium wordt bestreken, de doelgroepen (lezers en adverteerders/sponsors), de informatiebehoefte, de communicatiebehoefte, de vorm en verschijningsfrequentie en de redactionele formule.
 2. Redactieformule: accurate omschrijving van de wijze waarop binnen het kader van het uitgeefplan zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten van de inhoud van het vaktijdschrift worden uitgewerkt. 

Walburg Pers Filantropie
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
gerelateerde items