Financials in Focus: Jan van den Belt

29 juni 2016, 10:00
Jan van den Belt
Jan van den Belt
In deze aflevering:
Jan van den Belt (70), Penningmeester in het bestuur van Natuurmonumenten.
 
1. Hoe lang zit u al in het bestuur (als penningmeester, of als medeverantwoordelijke voor het financiële beleid) en wat was uw motivatie om zich als zodanig in te zetten?
Sinds 2008 zit ik in het bestuur van Natuurmonumenten. Dit wordt mijn laatste jaar, want er is een maximumperiode van acht jaar vastgelegd. Ik doe dit allereerst vanuit een genegenheid voor de natuur. In 2008 ben ik met pensioen gegaan en ik vond het belangrijk om naast een bijdrage aan het bedrijfsleven, ook een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat was mogelijk bij Natuurmonumenten en het is ontzettend leuk om te doen. Het is een belangrijke organisatie voor Nederland met een fantastisch doel.
 
2. Doet u dit bezoldigd of onbezoldigd?
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
 
3. Wat is uw persoonlijke/professionele achtergrond?
Ik heb Economie gestudeerd in Rotterdam en een vervolgopleiding Management Accounting in Engeland (CIMA). Mijn werkende leven heb ik grotendeels doorgebracht bij twee bedrijven: Shell en Océ N.V. Ik heb altijd aan de financiële kant van het huis gezeten.
 
4. Hoeveel tijd bent u kwijt aan uw bestuursfunctie?
Ik besteed zo'n twee tot drie dagen per maand aan mijn functie.
 
5. Aan wie is het vermogensbeheer uitbesteed (en zo niet, waarom niet)?
Het vermogen is uitbesteed aan drie vermogensbeheerders: Triodos MeesPierson, NN, Robeco en we hebben Oyens en van Eeghen als externe adviseur.
 
6. Belegt u met opgehaalde gelden die geoormerkt zijn en zo ja, hoe gaat u met die risico’s om? Is deze strategie bekend bij uw donateurs?
Natuurmonumenten belegt niet met de contributie van leden. De contributie van leden wordt gebruikt voor financiering van natuurbeheer, aankoop van gronden en de aanleg van recreatieve voorzieningen. Het vermogen van onze vereniging is opgebouwd uit schenkingen en erfenissen. We hebben dit vermogen om twee redenen. Het rendement van het vermogen is een bron van inkomsten die we jaarlijks toevoegen aan de exploitatierekening. Daarnaast is het vermogen een buffer voor de jaren dat de inkomsten minder zijn of dat er een tegenslag is. Dit deel van het vermogen is de reserve als bron van inkomsten. Het is belangrijk dat we ernaar streven om deze reserve in reële termen in stand te houden. Het vermogen moet garanderen dat de natuur, mochten inkomsten wegvallen, blijvend kan worden beschermd.
 
Natuurmonumenten heeft een bestemmingsreserve van bijna 20 procent van het vermogen voor het aankopen van gronden in het Nationaal Natuur Netwerk. Verder hebben we bestemmingsfondsen: daarin worden gelden beheerd die een bepaalde bestemming hebben meegekregen.
 
Onze vereniging belegt duurzaam en zorgvuldig: met een beperkt risico zoeken we naar optimaal rendement. In principe beleggen we ons vermogen voor 30 procent in staatsobligaties, 35 procent in bedrijfsobligaties, 25 procent in aandelen en 10 procent in Nederlandse hypotheken. Een deel van de bestemmingsfondsen houden we echter op deposito. Dit omdat we niet willen dat we daar enig risico mee lopen als gevolg van grillen van de markt.


Om een voorbeeld te geven, we hebben van de Nationale Postcodeloterij een startinvestering gekregen voor het natuurherstelproject de Marker Wadden. Natuurmonumenten legt in het Markermeer natuureilanden aan van slib en zand. Het Markermeer is nu grotendeels levenloos. Dit project brengt de biodiversiteit weer tot leven. Daarnaast wordt het een prachtig recreatiegebied in de achtertuin van Amsterdam. Omdat we gebruik maken van innovatieve bouwtechnieken is het tegelijkertijd een internationale showcase voor de waterbouwkundige sector
 
Je kunt dus wel stellen dat dit project nationale impact heeft. Tegelijkertijd zijn er ook aanzienlijke financiële investeringen nodig. Van de Nationale Postcodeloterij hebben we een prachtige donatie gekregen. Dat soort donaties zetten we - zo lang de gelden niet gebruikt zijn - op deposito omdat we er geen enkel risico mee willen lopen. 

Leden kunnen kennisnemen van onze beleggingsstrategie. Het beleid wordt afgestemd met en goedgekeurd door ons parlement, de Verenigingsraad. Op onze website staat het beleggingsstatuut en in het jaarverslag rapporteren we over de resultaten en prognoses.
 
gerelateerde items