Draai geefcultuur niet de nek om

Fiscalist Van Rij gaf Van Lanschot aanvankelijk wat tegengas, maar bleek uiteindelijk helemaal een voorstander van behoud van de regeling: ‘De giftenaftrek is wel degelijk een fiscale aftrekpost die de staat wel degelijk 330 miljoen euro ‘kost’. We moeten dus goed analyseren: wie maakt gebruik van deze regeling? Waar kunnen we misbruik tegengaan?
Ik vind het daarbij constructief dat SBF de overheid wil helpen en wijst op succesvolle voorbeelden in het buitenland. Als het uiteindelijk gaat om uitvoering of afschaffen, ben ik zeker voor het aanpakken van de uitvoeringsproblemen. Het CDA wil de regeling zeker behouden, al was het maar dat het alternatief nog veel onaantrekkelijker is, namelijk dat de overheid zelf gaat subsidiëren. Als je daarvoor kiest, draai je feitelijk de autonome geefcultuur de nek om.’ 

Geruststellende woorden

Er waren meer geruststellende woorden. Kees van der Staaij (SGP): ‘Het goede nieuws is dat de regeling ook tijdens de enorme bezuinigingsgolf overeind is gebleven. Nu het land er weer een stuk beter voorstaat is het niet aannemelijk dat de regeling nu wel het loodje zou leggen. Sterker nog: de huidige fiscale stimulans voor cultuur zou mogelijk ook naar ontwikkelingswerk uitgebreid kunnen worden.’
Het open doekje dat Van der Staaij hiermee oogstte was wel gemengd met enige scepsis en bracht de nuchtere woorden van Johhny de Mol weer in herinnering: ‘geen woorden, maar daden.’ Onder de Haagse stolp is electoraal opportunisme allang geen ondeugd meer. Het is daarom goed als ten minste deze boodschap is overgekomen bij onze volksvertegenwoordigers: filantropie wil geen geld, minder drempels en maximale vrijheid.
En, o ja, luister naar meisjes als Fahima.
 
Dit zijn de aanbevelingen uit het manifest:
  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.
  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.
 
Dit zijn de ondertekenaars:
Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Nederland Filantropieland (Branchevereniging, platform en kennisnetwerk voor filantropie), SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief), Theo Schuyt (Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam), Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) Erasmus, Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en Kunsten’92 (Landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed)

Download het Manifest: klik hier
►Lees het artikel over de lobby van SBF om de giftenaftrek te behouden: klik hier

►Lees de column van ir. Han Schuringa over het manifest: klik hier
 

►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier
3/3
gerelateerde items